Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Voor het maken van een aanmelding verzoeken wij u dit via de website te doen. U ontvangt van ons een bevestiging per e-mail. Om voor vergoeding van de hulpverleningskosten in aanmerking te komen is bij aanvang van de hulpverlening een verwijsbrief van een (huis)arts, medisch specialist of ouder-kind adviseur nodig.

 

Over aanvang en beëindiging van de hulpverlening wordt met uw toestemming de verwijzer door ons geïnformeerd. Zo nodig kan ook, in afstemming met u, tussentijds overleg met de verwijzer plaatsvinden. Alle hulpverlening vindt plaats door een geregistreerde Kind & Jeugdpsycholoog NIP, een GZ-psycholoog, een psycholoog of orthopedagoog. De hulpverlener van Praktijk Rood tekent in het dossier het verloop van de gesprekken en/of maakt notities van intern of extern overleg. Bij verzoek om inzage vallen de persoonlijke werkaantekeningen van de hulpverleners buiten het inzagerecht.

 

Praktijk Rood heeft een privacyverklaring, een klachtenreglement en betalingsvoorwaarden: deze maken integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden. Deze liggen ter inzage bij de praktijk en zijn te vinden op onze website.

 

Akkoordverklaring

Bij aanmelding wordt u gevraagd akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Het ondertekenen van het toestemmingsformulier geldt als ondertekening van uw akkoordverklaring met de Algemene Voorwaarden.

 

Toestemming     

Voor onze hulpverlening aan uw kind geldt dat Praktijk Rood van beide (gezag dragende) ouders schriftelijke toestemming nodig heeft. Voor jongeren vanaf 16 jaar heeft Praktijk Rood alleen toestemming nodig van de jongere zelf om gebruik te maken van onze hulpverlening.

 

De intake (de eerste afspraak) 

Ieder kind is uniek. Daarom bieden we begeleiding op maat. Dat betekent dat we meestal geen standaardoplossingen gebruiken, maar aansluiten bij uw hulpvraag. In het eerste gesprek maken we kennis met elkaar. Samen bekijken we wat precies de vraag is waarmee u en uw kind geholpen kan worden en of Praktijk Rood de gewenste hulp kan bieden. Ook stellen we samen met u het Plan van Aanpak op en regelen we de administratieve zaken. Bij dit intakegesprek hoeft een kind jonger dan 12 jaar nog niet aanwezig te zijn. Soms kan het voor ouders zelfs prettig zijn om een kind thuis te laten. 

 

Het Plan van Aanpak 

Het Plan van Aanpak vullen wij samen met u in tijdens de eerste afspraak. In dit Plan van Aanpak komen verschillende afspraken te staan die u, uw jongere en uw hulpverlener binnen Praktijk Rood samen gaan formuleren. Deze gaan over wat precies de klachten zijn (eventueel de diagnose), wat de doelen van de hulpverlening zijn en wat de hulpverlening bij Praktijk Rood inhoudt. Een kopie van dit Plan van Aanpak kunt u vinden in de portal van Praktijk Rood waar u een beveiligde inlogcode voor krijgt.

 

Onderzoek of behandeling

Afhankelijk van de hulpvraag vindt er bij Praktijk Rood onderzoek, begeleiding, training of behandeling plaats. Als het wenselijk is dat er onderzoek wordt gedaan bij uw kind dan vindt dit meestal plaats in de ochtend. Het is afhankelijk van de hulpvraag en de reden van het onderzoek hoeveel momenten hiervoor worden afgesproken. Vaak geven wij u ook vragenlijsten mee en/of hebben wij een apart gesprek met u als ouder. Ook kan school worden betrokken bij het onderzoek. Wij doen dan bijvoorbeeld een schoolobservatie als onderdeel van het onderzoek. Na afloop van het onderzoek maken we een afspraak om het onderzoek met u en uw kind te bespreken en kunnen wij eventueel adviezen geven. Het is ook mogelijk een gesprek op school te laten plaatsvinden om de resultaten van het onderzoek met de docent te bespreken. Hier zijn soms extra kosten aan verbonden.

 

Een behandeling kan individueel of in een groep plaatsvinden en bestaat meestal uit gesprekstherapie (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie). Aansluitend op de gesprekstherapie kan uw kind een e-health account krijgen waarmee we de behandeling kunnen ondersteunen door middel van het doen van oefeningen of extra begeleiding. Naast de gesprektherapie gebruiken we vaak ook andere technieken als aanvulling, bijvoorbeeld Neurofeedback of een ontspanningstraining. Aan sommige aanvullingen zitten wel kosten verbonden. Dit gaat echter altijd in overleg met u.

 

De kwaliteit van de hulpverlening is belangrijk voor zowel u, uw kind als voor ons. Wij evalueren dan ook regelmatig de voortgang van onze hulpverlening, waarbij we natuurlijk ook uw mening vragen. Deze mening gaat bijvoorbeeld over de hulpverlener, de hulpverlening, de opgetreden verandering van het functioneren van uw kind en de verandering van de klachten. Dit doen we zowel mondeling als via vragenlijsten. Wanneer u, uw kind en de hulpverlener van mening zijn dat er voldoende vooruitgang is geboekt, gaan we de hulpverlening afronden. Er zullen afspraken gemaakt worden over eventueel benodigde nazorg.

 

Informatie aan derden ​

De verwijzer informeren wij over de hulpverlening. Dit gebeurt vooraf én na afronding van de hulpverlening. Ook als u ervoor kiest uw gemeente of zorgverzekering de kosten voor onze hulpverlening te laten vergoeden dan zullen wij hen over de hulpverlening informeren (niet inhoudelijk). Indien u hier geen prijs op stelt, dient u dit aan ons te laten weten. Aan anderen verstrekken wij nooit informatie, tenzij op uw verzoek en/of met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.  

 

Hulpverleningskosten

Praktijk Rood is een zelfstandig gevestigde praktijk en levert gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren. Praktijk Rood heeft met een aantal gemeenten in Nederland een contract afgesloten voor rechtstreekse declaratie en vergoeding van de hulpverleningskosten. Kosten die niet vergoed worden door de gemeenten in Nederland worden door Praktijk Rood aan u gefactureerd. Met zorgverzekeringen heeft Praktijk Rood voor 2023 geen overeenkomsten afgesloten, desondanks wordt een groot gedeelte van onze hulpverlening vergoed.

 

Algemene betalingsvoorwaarden

Voor de nota’s die u rechtstreeks van Praktijk Rood ontvangt zijn de volgende betalingsvoorwaarden van kracht:
 

  1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle hulpverleningsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de hulpverlener en de cliënt (en/of ouder van de cliënt).
  2. Alle door de hulpverlener gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na de datum van verzending van de declaratie. De cliënt (en/of ouder van de cliënt) kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
  3. Indien de cliënt (en/of ouder van cliënt) het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien niet binnen veertien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt (en/of ouder van cliënt) in verzuim zonder dat daartoe een andere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt (en/of ouder van cliënt) is alsdan over het openstaande bedrag aan Praktijk Rood de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
  4. Praktijk Rood is in het hiervóór onder 3 genoemde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt (en/of ouder van cliënt).

 

Annuleren van afspraken en annuleringskosten

Praktijk Rood biedt geestelijke gezondheidszorg. Deze zorg is schaars en duur. Praktijk Rood doet er dan ook alles aan om de beschikbare tijd zo goed mogelijk te benutten. Afspraken die niet nagekomen zijn, worden niet vergoed door de gemeente of zorgverzekering. Indien u of uw kind is verhinderd voor een reeds gemaakte afspraak wordt u verzocht dit zo snel mogelijk aan Praktijk Rood door te geven, maar uiterlijk 24 uur van te voren. Een afspraak afzeggen of verzetten kan telefonisch of per e-mail. Afspraken die niet of binnen 24 uur worden afgezegd, worden in rekening gebracht: deze kosten worden niet vergoed door de gemeente of zorgverzekering. Bij het niet verschijnen (no-show) of niet tijdig afzeggen van uw afspraak brengt Praktijk Rood €50 in rekening.

 

We besteden graag al onze aandacht aan het verlenen van de beste zorg. Daarom werken we samen met Infomedics. In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics deze rekeningen. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

 

Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening. Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening. Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening. Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

 

Vergoeding van de kosten van onze hulpverlening 

Er is een verwijzing van de huisarts/schoolarts, medisch specialist of ouder-kind adviseur nodig om voor vergoeding van de kosten van onze hulpverlening door uw gemeente of zorgverzekering in aanmerking te komen. Praktijk Rood is gecontracteerd door de volgende gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. 

 

Hierdoor kunnen wij de rekening gelijk met deze gemeenten afhandelen. Woont u in een andere gemeente dan hierboven vermeld, of kiest u ervoor de rekening niet door uw gemeente te laten vergoeden, dan zult u van ons een rekening per e-mail krijgen. Deze rekening dient u zelf te betalen.

 

Praktijk Rood heeft geen overeenkomsten afgesloten met zorgverzekeraars, desondanks wordt onze hulpverlening toch vaak voor een groot gedeelte door zorgverzekeraars vergoed. Vraag ons u te helpen bij het opvragen van vergoedingsmogelijkheden bij uw zorgverzekering.

 

Onze tarieven 

Een overzicht van onze tarieven vindt u op de website. Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZA (www.nza.nl) en betreffen het lopende jaar.

 

Bereikbaarheid en vragen  

Vragen kunt u altijd persoonlijk, telefonisch of per e-mail stellen. Wij streven ernaar uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

 

Gegevens van Praktijk Rood

Naam:                 Praktijk Rood B.V.

Kvk-nummer:      75581868

AGB-code:          94065538

Adres:                 Asterweg 4

                           1031 HN Amsterdam

Telefoon:             020-3038700

E-mail:                info@praktijkrood.nl

Website:             www.praktijkrood.nl