Algemene voorwaarden


 

Hulpverleningskosten

Praktijk Rood is een zelfstandig gevestigde praktijk en levert gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren. Praktijk Rood heeft met een aantal gemeenten in Nederland een contract afgesloten voor rechtstreekse declaratie en vergoeding van de hulpverleningskosten. Kosten die niet vergoed worden door de gemeenten in Nederland worden door Praktijk Rood gefactureerd. Met zorgverzekeringen heeft Praktijk Rood voor 2019 geen overeenkomsten afgesloten, desondanks wordt een groot gedeelte van onze hulpverlening vergoed.

Voorwaarden

Voor het maken van een afspraak verzoeken wij u dit telefonisch, per email of via de website te doen. U ontvangt van ons een afspraakbevestiging per email. Om voor vergoeding van de hulpverleningskosten in aanmerking te komen is bij aanvang van de hulpverlening een verwijsbrief van een (huis)arts, medisch specialist of ouder-kind adviseur nodig. Indien u na aanmelding afziet van verdere hulpverlening, wordt uw dossier gesloten en brengen wij de pré-intake kosten bij u in rekening: deze kosten worden niet vergoed door de gemeente of zorgverzekering. Indien u of uw kind is verhinderd voor een reeds gemaakte afspraak wordt u verzocht dit zo snel mogelijk aan Praktijk Rood door te geven, maar uiterlijk 24 uur van te voren. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden in rekening gebracht: deze kosten worden niet vergoed door de gemeente of zorgverzekering. Over aanvang en beëindiging van de hulpverlening wordt met uw toestemming de verwijzer door ons geïnformeerd. Zo nodig kan ook, in afstemming met u, tussentijds overleg met de verwijzer plaatsvinden. Alle hulpverlening vindt plaats door een geregistreerde Kind & Jeugdpsycholoog NIP, een GZ psycholoog of een psycholoog NIP. De hulpverlener van Praktijk Rood tekent in het dossier het verloop van de gesprekken en/of maakt notities van intern of extern overleg. Bij verzoek om inzage vallen de persoonlijke werkaantekeningen van de hulpverleners buiten het inzagerecht. Praktijk Rood heeft een Plan van Aanpak (zorgovereenkomst), Privacy Statement, een Klachtenreglement en Betalingsvoorwaarden: deze maken integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden. Deze liggen ter inzage bij de praktijk en zijn te vinden op onze website. Ook ontvangt u deze per email als bijlage bij de afspraakbevestiging.

Akkoordverklaring

Bij aanmelding wordt u gevraagd akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Het ondertekenen van het Plan van Aanpak geldt als ondertekening van uw akkoordverklaring met de Algemene Voorwaarden.

Algemene betalingsvoorwaarden NIP

  1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle hulpverleningsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de hulpverlener en de cliënt (en/of ouder van de cliënt).
  2. Alle door de hulpverlener gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na de datum van verzending van de declaratie. De cliënt (en/of ouder van de cliënt) kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
  3. Indien de cliënt (en/of ouder van cliënt) het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien niet binnen veertien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt (en/of ouder van cliënt) in verzuim zonder dat daartoe een andere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt (en/of ouder van cliënt) is alsdan over het openstaande bedrag aan Praktijk Rood de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
  4. Praktijk Rood is in het hiervóór onder 4 genoemde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt (en/of ouder van cliënt). De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 113,45.

Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer

117/2000. Bron: Nederlands Instituut voor Psychologen (www.psynip.nl) 

Aanvullende betalingsvoorwaarden Praktijk Rood

  1. Wanneer cliënt (en/of ouder van cliënt) in verzuim is, stuurt Praktijk Rood na veertien dagen een eerste betalingsherinnering, waarin wordt verzocht om het factuurbedrag inclusief een administratieve verhoging van

€ 15,00 binnen zeven kalenderdagen alsnog te voldoen.

  1. Als aan de eerste betalingsherinnering geen gehoor wordt gegeven, volgt na zeven dagen een tweede betalings-herinnering met een administratieve verhoging van € 30,00.
  2. Als aan de tweede betalingsherinnering geen gehoor wordt gegeven, volgt na wederom zeven dagen een aanmaning met een administratieve verhoging van € 50,00. Daarna geven wij het dossier uit handen aan een incassobureau. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdend met de inning van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt (en/of ouder van cliënt). De buiten-gerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 113,45.

 

PRIVACY STATEMENT

      

Uitgangspunt

Praktijk Rood stelt hoge eisen aan de kwaliteit van dienstverlening. Daarbij staat de cliënt centraal. Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke regels die door de overheid zijn opgesteld rond de uitoefening van ons beroep.

Registratie van gegevens

Iedere organisatie is verplicht om correct met uw gegevens en/of de gegevens van uw kind om te gaan. Praktijk Rood registreert alleen gegevens die van belang zijn voor een goed verloop van het hulpverleningsproces en ten behoeve van de financiële administratie, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders.

Geheimhouding

De psycholoog is verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens (van u en/of uw kind) worden vertrouwelijk behandeld. Als met toestemming van u door derden opdracht is gegeven om een rapport te maken, gaat het rapport naar de opdrachtgever, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. Een rapport mag alleen worden gegeven aan de instantie die de opdracht heeft gegeven, niet aan anderen. Er kunnen nog andere uitzonderingen zijn op de plicht tot geheimhouding, bijvoorbeeld bij een beslissing door de rechter.

Dossier

In het dossier van u en/of uw kind noteren wij gegevens van u en/of uw gezinsleden voor zover nodig voor een goed verloop van het hulpverleningsproces. Dit betreffen gegevens over het verloop van de hulpverlening. Wanneer u en/of uw kind niet meer bij ons komt, sluiten wij het dossier. Zowel bij aanmelding als na afsluiten van de hulpverlening wordt de verwijzer op de hoogte gesteld, tenzij u hiertegen schriftelijk bezwaar maakt. Na afsluiting zijn wij wettelijk verplicht het dossier vijftien jaar te bewaren en daarna te vernietigen. U kunt ons schriftelijk verzoeken het dossier eerder te vernietigen. Op deze regel zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het dossier in opdracht van de rechter tot stand is gekomen. 

Gegevensverstrekking

Praktijk Rood mag in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als u daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de school is uw toestemming nodig. Gaat het echter om het doorgeven van gegevens binnen een team van hulpverleners dan is daarvoor geen afzonderlijke toestemming van de cliënt nodig. Ook voor het sturen van een rapport aan de opdrachtgever is geen afzonderlijke toestemming nodig. Praktijk Rood stelt jaarlijks algemene geanonimiseerde gegevens ter beschikking aan landelijke en regionale koepelorganisaties ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, registraties en jaarverslagen.

Recht op inzage en verbetering

U heeft het recht om het dossier van u of uw kind in te zien indien u dat wenst. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult op verzoek aan uw hulpverlener binnen Praktijk Rood. Voor inzage van meer gegevens of van een afgesloten dossier kunt u een aparte afspraak maken (tegen de normale  consultkosten) met uw hulpverlener of één van onze

medewerkers. U heeft recht op wijziging van uw persoonsgegevens indien deze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. Tegen een onkostenvergoeding kunt u ook een kopie ontvangen van het dossier. In geval van een psychologisch rapport dat is aangevraagd door een externe opdrachtgever heeft u het recht dit te lezen voordat het naar de opdrachtgever wordt verstuurd.

Wij zullen u altijd een adviesgesprek aanbieden waarin de rapportage met u wordt besproken. U heeft het recht om feiten die niet kloppen in het rapport te verbeteren. U heeft het recht te verbieden dat het rapport naar de opdrachtgever gaat. Dit geldt niet bij een onderzoek waarbij de hulpverlener door de wet verplicht is om te rapporteren. U heeft altijd recht op een kopie van het rapport dat naar de opdrachtgever gaat.

Toestemming

Wij vragen uw toestemming door middel van het plaatsen van uw handtekening op het Plan van Aanpak bij aanmelding. U stemt dan in met de Algemene Voorwaarden, het Privacyreglement, het beroepsgeheim van onze medewerkers en de wettelijke regels over de omgang met uw gegevens. Tevens wordt hiermee uw toestemming gevraagd voor berichtgeving aan de verwijzer.

Nadere toelichting

Dit privacyreglement is gebaseerd op de Beroepscode voor Psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Voor uitgebreidere informatie over de Beroepscode verwijzen wij u naar de internetpagina van het NIP: www.psynip.nl

 

KLACHTENREGLEMENT

 

Uitgangspunt

Praktijk Rood benadert u open, direct en met respect. Ondanks dat kan het voorkomen dat u ontevreden bent over (een aspect van) onze dienstverlening. Dat horen wij graag van u. Op die manier blijft u niet met dingen zitten en krijgen wij de kans om de kwaliteit van ons werk te verbeteren.

Hoe te handelen bij klachten?

Als u klachten heeft over uw hulpverlener, uw hulpverlening of de praktijkvoering, dan stellen we het op prijs dat u deze in eerste instantie met de betrokkene zelf bespreekt. Mogelijk gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden. In de meeste gevallen is open overleg de meest aangewezen weg om problemen op te lossen. Komt u er onverhoopt samen toch niet uit, dan biedt de wetgeving u verschillende manieren om met uw klacht verder te gaan.

De medewerkers van Praktijk Rood zijn verplicht zich te houden aan bepaalde regels bij de uitoefening van hun beroep. Zij oefenen hun beroep uit binnen het kader van de Beroepscode voor Psychologen van het NIP. Bij het NIP kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht. Alle informatie hierover alsmede de tekst van de Beroepscode vindt u op de internet pagina van het NIP: www.psynip.nl

De intake (de eerste afspraak) 

Ieder kind is uniek. Daarom bieden we begeleiding op maat. Dat betekent dat we meestal geen standaardoplossingen gebruiken, maar aansluiten bij uw hulpvraag. 

In het eerste gesprek maken we kennis met elkaar. Samen bekijken we wat precies de vraag is waarmee u en uw kind geholpen kan worden en of Praktijk Rood de gewenste hulp kan bieden. Ook stellen we samen met u het Plan van Aanpak op en regelen we de administratieve zaken. Bij dit intakegesprek hoeft een kind jonger dan 12 jaar nog niet aanwezig te zijn. Soms kan het voor ouders zelfs prettig zijn om een kind thuis te laten.     

Wilt u de kosten van onze hulpverlening laten vergoeden door uw gemeente dan is het belangrijk dat u hiervoor een verwijsbrief van de huis-/schoolarts, medisch specialist of van de ouder-kind adviseur naar dit eerste gesprek meeneemt. 

Het Plan van Aanpak 

Het Plan van Aanpak vullen wij samen met u in tijdens de eerste afspraak. In dit Plan van Aanpak komen verschillende afspraken te staan die u, uw jongere en uw hulpverlener binnen Praktijk Rood samen gaan formuleren. Deze gaan over wat precies de klachten zijn (eventueel de diagnose), wat de doelen van de hulp-verlening zijn en wat de hulpverlening bij Praktijk Rood inhoudt. Een kopie van dit Plan van Aanpak kunt u vinden in de portal van Praktijk Rood waar u een beveiligde inlogcode voor krijgt.      

Onderzoek of behandeling 

Afhankelijk van de hulpvraag vindt er bij Praktijk Rood onderzoek, begeleiding, training of behandeling plaats.   

Het onderzoek 

Als het wenselijk is dat er onderzoek wordt gedaan bij uw kind dan vindt dit meestal plaats in de ochtend. Het is afhankelijk van de hulpvraag en de reden van het onderzoek hoeveel momenten hiervoor worden afgesproken. Vaak geven wij u ook vragenlijsten mee en/of hebben wij een apart gesprek met u als ouder. Ook kan school worden betrokken bij het onderzoek. Wij doen dan bijvoorbeeld een schoolobservatie als onderdeel van het onderzoek.    

Na afloop van het onderzoek maken we een afspraak om het onderzoek met u en uw kind te bespreken en kunnen wij eventueel adviezen geven. Het is ook mogelijk een gesprek op school te laten plaatsvinden om de resultaten van het onderzoek met de docent te bespreken. Hier zijn soms extra kosten aan verbonden. 

De behandeling  

Een behandeling kan individueel of in een groep plaatsvinden en bestaat meestal uit gesprekstherapie (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie). Aansluitend op de gesprekstherapie kan uw kind een e-health account krijgen waarmee we de behandeling kunnen ondersteunen door middel van het doen van oefeningen of extra begeleiding. Naast de gesprektherapie gebruiken we vaak ook andere technieken als aanvulling, bijvoorbeeld Neurofeedback of een ontspanningstraining.  

PS: Aan sommige aanvullingen zitten wel kosten verbonden. Dit gaat echter altijd in overleg met u.   

De kwaliteit van de hulpverlening is belangrijk. Voor zowel u, uw kind als voor ons. Wij evalueren dan ook regelmatig de voortgang van onze hulpverlening, waarbij we natuurlijk ook uw mening vragen. Deze mening gaat bijvoorbeeld over de hulpverlener, de hulpverlening, de opgetreden verandering van het functioneren van uw kind en de verandering van de klachten. Dit doen we zowel mondeling als via vragenlijsten.      

Wanneer u, uw kind en de hulpverlener van mening zijn dat er voldoende vooruitgang is geboekt, gaan we de hulpverlening afronden. Er zullen afspraken gemaakt worden over eventueel benodigde nazorg.     

Annuleren van afspraken 

Praktijk Rood biedt geestelijke gezondheidszorg. Deze zorg is schaars en duur. Praktijk Rood doet er dan ook alles aan om de beschikbare tijd zo goed mogelijk te benutten. Afspraken die niet nagekomen zijn, worden niet vergoed door de gemeente. Het is daarom extra belangrijk dat u bij verhindering de afspraak tijdig afbelt of verzet. Tot 24 uur van tevoren kunt u kosteloos de afspraak afzeggen of verzetten. Belt u de afspraak niet of korter dan 24 uur van tevoren af, ongeacht de reden, dan zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Een factuur hiervoor wordt door ons verstuurd en betaling hiervan is voor uw eigen rekening.    

Informatie aan derden  

De verwijzer informeren wij over de hulpverlening. Dit gebeurt vooraf én na afronding van de hulpverlening. Ook als u ervoor kiest uw gemeente de kosten voor onze hulpverlening te laten vergoeden dan zullen wij uw gemeente over de hulpverlening van uw kind informeren (niet inhoudelijk). Indien u hier geen prijs op stelt, wilt u dit dan laten weten aan Praktijk Rood? Aan anderen verstrekken wij nooit informatie, tenzij op uw verzoek en/of met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.  

Toestemming     

Voor onze hulpverlening aan uw kind geldt dat Praktijk Rood van beide (gezag dragende) ouders schriftelijke toestemming nodig heeft. Voor jongeren vanaf 16 jaar heeft Praktijk Rood alleen toestemming nodig van de jongere zelf om gebruik te maken van onze hulpverlening. In het eerste gesprek wordt u gevraagd bij wie van de ouders het gezag ligt, u geeft dit bij ons schriftelijk aan.    

Uw toestemming voor de hulpverlening van Praktijk Rood aan uw kind geeft u door uw handtekening te plaatsen op het Plan van Aanpak. Tijdens uw eerste afspraak bij Praktijk Rood zullen we dit invullen.    

Rechten en plichten als cliënt  

Wat precies de rechten en plichten van een cliënt zijn, is te lezen onder het kopje ‘Algemene voorwaarden’. Hierin kunt u lezen over het recht op behandeling, een duidelijk behandelplan (Plan van Aanpak), recht op informatie, recht op een second opinion, inzage in het dossier, privacy, inspraak, inperking van rechten en plichten als cliënt, etc. U kunt dit document ook op onze website vinden: www.praktijkrood.nl. Ook vindt u dit document terug in de Praktijk Portal en krijgt u een kopie van ons toegestuurd in de bevestigingsmail van uw eerste afspraak.     

Bereikbaarheid en vragen  

Vragen kunt u altijd stellen, persoonlijk, telefonisch en/of per email. Wij streven ernaar uw vraag nog dezelfde dag of de volgende werkdag te beantwoorden. Tijdens het eerste gesprek krijgt u een visitekaartje van uw contactpersoon bij Praktijk Rood mee met diens gegevens.

Vergoeding van de kosten van onze hulpverlening 

Er is een verwijzing van de huisarts/schoolarts, medisch specialist of ouder-kind adviseur nodig om voor vergoeding van de kosten van onze hulpverlening door uw gemeente in aanmerking te komen. Heeft u een verwijsbrief, neemt u deze dan mee naar de intake.    

Praktijk Rood is gecontracteerd door de volgende gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Uithoorn, OuderAmstel, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang.   

Hierdoor kunnen wij de rekening gelijk met uw gemeente afhandelen. Woont u in een andere gemeente dan hierboven vermeld, of kiest u ervoor de rekening niet door uw gemeente te laten vergoeden, dan zult u van ons een rekening thuisgestuurd krijgen. Deze rekening dient u zelf te betalen.     

Onze tarieven 

Een overzicht van onze tarieven vindt u op onze website. Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZA en betreffen het lopende jaar. (www.nza.nl)