Behandelaanbod Praktijk Rood

 

De behandelingen bij Praktijk Rood, Expertisecentrum voor Kind en Jeugd zijn gericht op leer- en gedragsproblematiek, opvoed- en gezinsproblematiek. Praktijk Rood biedt gericht onderzoek en hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders.

Begeleiding bij concentratieproblemen / ADHD / ADD

Begeleiding bij concentratieproblemen / ADHD / ADD 

Tijdens de begeleiding bij Praktijk Rood leert uw kind strategieën om:

 • zich beter te concentreren;
 • taken af te maken;
 • de tijd in de gaten te houden;
 • minder snel afgeleid te raken;
 • zichzelf beter te motiveren;
 • taken beter te plannen.

 

Hoe gaan we uw kind begeleiden?

Dit gebeurt door middel van psychologische gesprekken, concentratie- en aandachtsoefeningen, opdrachten voor op school en thuis, en eventueel speltechnieken (bij jonge kinderen). Het zelfvertrouwen zal vergroten en uw kind leert bijzondere kwaliteiten te ontdekken en te benutten. Zo krijgt uw kind weer rust en overzicht, waardoor ze beter gaan functioneren op school en thuis (zoals hogere cijfers en minder waarschuwingen van de leerkracht). Leerproblemen zullen verminderen en eventuele leerachterstanden kunnen worden ingehaald.

 

Neurofeedback of werkgeheugentraining bij concentratieproblemen

Binnen de begeleiding bij concentratieproblemen, ADD en ADHD wordt ook vaak gebruik gemaakt van Gedragstherapie, een Cognitieve training of een Werkgeheugentraining. Dit is afhankelijk van de hulpvraag.

 

Heeft u hierover vragen? Neem contact met ons op!

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie

 

Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat wat we denken van invloed is op wat we voelen en op wat we doen. Zo kunnen negatieve gedachten die een kind heeft over zichzelf, psychische problemen veroorzaken of versterken. Als je als kind bijvoorbeeld denkt ‘ze vinden me vast dom als ik om hulp vraag’ voelt hij of zij zich angstig en onzeker en kiest hij of zij ervoor om de hulp niet te vragen.

Werken aan het gedrag

Binnen de Cognitieve Gedragstherapie staat het veranderen van het gedrag van een kind centraal. Hoe iemand doet bepaalt namelijk ook hoe iemand zich voelt. Als een kind bang is bijvoorbeeld om hulp te vragen, dan zal het er voor kiezen om dit niet te doen. Dit vermijden zorgt er op korte termijn voor dat een kind minder bang is. Op de lange termijn zorgt het er voor dat de angst kan blijven bestaan en zelfs groter kan worden. In gedragstherapie leren we kinderen stapje voor stapje te doen waar ze bang voor zijn. Door met dit nieuwe gedrag te gaan oefenen ontstaan er nieuwe gedachtenpatronen en andere gevoelens. Een kind kan gaan ervaren dat wanneer hij of zij hulp vraagt, niemand hem of haar dan gek of raar vindt, maar juist graag wil helpen.

Werkwijze cognitieve gedragstherapie

Door middel van cognitieve gedragstherapie zal de therapeut met uw kind nagaan welke negatieve gedachten en/of ideeën hij of zij heeft over zichzelf en anderen. Er wordt bekeken of deze wijze van denken eigenlijk wel klopt. De therapeut zal uw kind aanleren om de negatieve gedachten te vervangen door meer positieve en helpende gedachten. Hiervoor worden specifieke oefeningen en technieken gebruikt. Daarnaast krijgt uw kind ook regelmatig huiswerkopdrachten mee. Door het anders leren denken, veranderen de gevoelens en het gedrag van uw kind ook in positieve zin. De klachten nemen hierdoor af.

Cognitieve gedragstherapie kan zowel de manier van denken van uw kind beïnvloeden, als de manier van gedragen. Soms zal de nadruk in de therapie meer liggen op het denken en soms meer op het doen.

 

 

 

 

Trauma bij kinderen en jongeren

EMDR bij kinderen en jongeren Amsterdam

 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie die een kind kan helpen wanneer hij/zij last houdt van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ernstig verkeersongeval of wanneer hij/zij iets gewelddadigs heeft meegemaakt. Men spreekt dan ook wel van een 'trauma'. Een kind kan hier last van hebben doordat hij/zij het vaak opnieuw beleeft of nog nachtmerries heeft over deze gebeurtenis.

EMDR bij uw kind

Bij EMDR wordt uw kind gevraagd aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Uw kind wordt gevraagd de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met afleiding, zoals tikjes op een koptelefoon of een lampje die hij/zij moet volgen. Na elke set wordt er even rust genomen. Dan wordt uw kind gevraagd wat er bij hem/haar opkomt. Dit wordt herhaald net zo lang totdat hij/zij geen nare gevoelens en gedachten meer heeft bij de gebeurtenis.

Aanmelden voor EMDR

Wilt u uw kind of uzelf, als ouder, aanmelden voor EMDR? Neem dan contact op met Praktijk Rood.

E-Health / Internettherapie

E-Health / Internettherapie

 

Wij bieden ook zogenaamde ‘blended’ behandelingen aan via het E-health platform ‘Minddistrict’. Dit betekent dat wij onze gesprekken op onze locaties ook kunnen afwisselen en aanvullen met online behandelmodules. Vaak gebruiken we deze manier om huiswerk klaar te zetten, oefeningen aan te vullen maar ook is het mogelijk om op deze manier via 'Skype' op afstand begeleiding te krijgen of een training te doen.

Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen!

Dyslexiebehandeling

Behandeling dyslexie Amsterdam

Binnen onze dyslexiebehandelingen werken we aan drie pijlers:

 • Bewustwording / de sociaal emotionele ontwikkeling;
 • Het lezen / spellen;
 • De mogelijke dispensaties en compensaties binnen het onderwijs.

 

Wij gebruiken hiervoor een methode die zoveel mogelijk aansluit bij de spellingmethode van de school. Er wordt gebruik gemaakt van motiverende en aantrekkelijke materialen.

Bij Praktijk Rood bieden wij zowel vergoede als particuliere dyslexiebehandelingen. Onze behandelsessies vinden wekelijks op de praktijk plaats waarbij we ouders aanmoedigen aan het eind van een sessie aanwezig te zijn. Ook wordt er huiswerk meegegeven en betrekken we school bij onze behandelingen.

Coaching jongeren

Coaching

 

Jongeren zitten in een dynamische levensfase: veel verandert en de mogelijkheden nemen toe, maar ook de eisen worden zwaarder. Het is normaal dat deze fase gepaard gaat met goede en slechte momenten. Soms gaat het echter te lang of op veel gebieden niet zo goed. Belangrijke momenten zoals de overstap naar de middelbare school, een andere opleiding, stage of het aangaan van nieuwe vriendschappen verlopen bijvoorbeeld lastiger dan verwacht. Coaching kan dan helpen om de gewenste steun en begeleiding te bieden.
 

Wat kan uw kind verwachten?

In het eerste contact maakt uw kind kennis met de coach. Uw kind mag zijn of haar ouders of iemand anders meenemen. De coach gaat in gesprek over hetgeen waar uw kind aan wil werken en samen wordt er een eerste plan gemaakt. Hierna zal het coaching traject van start gaan.

De invulling van het plan is afhankelijk van de wensen die uw kind heeft. Er wordt meestal gepraat, waarbij veel aandacht is voor praktische zaken en motivatie. Soms wordt er gewerkt met vragenlijsten om uw kind beter inzicht te geven in zichzelf of geeft de coach huiswerkopdrachten, tips en trucs. Doordat de coach meedenkt en als klankbord dient voor uw kind ligt de kracht van coaching in het activeren van uw kind om zelfstandig de doelen te bereiken. 
 

AD(H)D en coaching

Wanneer er sprake is van AD(H)D kan ook een praktijkgerichte en op gedragstherapeutische principes gebaseerd coachingsprogramma aangeboden worden. Dit programma is geschikt voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar en richt zich op een brede range aan AD(H)D gerelateerde problematiek in de thuis- en schoolsituatie.

Coaching bij AD(H)D helpt kinderen inzichtelijk te maken op welke gebieden zij vastlopen of problemen ervaren. In individuele behandelsessies wordt psycho-educatie aangeboden waarin meer achtergrondinformatie gegeven wordt over AD(H)D en daarnaast nieuwe gedragsstrategieën inzichtelijk gemaakt worden. De training richt zich ook op het voorkomen van toekomstige problemen, door middel van een stapsgewijs opgebouwd programma.
 

Contact met de ouders en school

Ouders zullen op de hoogte gesteld worden van de gemaakte vorderingen. Daarnaast zou overleg met school ook bij kunnen dragen aan het coaching traject. Besluiten hierover zullen altijd in overleg met u en uw kind genomen worden. 

 


 

Powercoaching jongeren met ADD/ADHD

Powercoaching jongeren met ADD/ADHD in Amsterdam

Powercoaching is een praktijkgericht en op gedragstherapeutische principes gebaseerd coachingsprogramma voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met ADD/ADHD. Het programma richt zich op een brede range aan ADD/ADHD gerelateerde problematiek in de thuis- en schoolsituatie en in de vrije tijd.

 

Powercoaching helpt jongeren inzichtelijk te maken op welke gebieden zij vastlopen of problemen ervaren. In individuele behandelsessies krijgt uw jongere psycho-educatie en leert hij of zij nieuwe gedragsstrategieën aan om met deze problemen om te gaan. De training richt zich ook op het voorkomen van toekomstige problemen, door middel van een stapsgewijs opgebouwd programma.

 

Praktische informatie

Uw jongere komt 1x per week of 1x per 2 weken naar de praktijk. Het aantal sessies is afhankelijk van de moeilijkheden en modules die doorlopen worden met uw jongere.

Training werkhouding bij kinderen en jongeren

Een training om de werkhouding te verbeteren

 

Heeft uw kind moeite met de concentratie? Planningsmoeilijkheden? Weet uw kind vaak niet hoe hij/zij te werk moet gaan? Dan is de werkhoudingstraining een goede training voor uw kind.

Training van de werkhouding

De werkhoudingstraining is een door Praktijk Rood ontwikkeld programma, waarbij uw kind een methode wordt aangeleerd waarmee het zijn of haar eigen werkhouding kan leren (bij)sturen. Uw kind leert zichzelf met deze training strategieën aan waarmee het schoolse, maar ook alledaagse problemen kan oplossen. Het maakt hem of haar bewust van eigen sterke en minder sterke kanten en hoe hiermee om te gaan. De methode is gebaseerd op de 4 fasen van Meichenbaum (‘Wat moet ik doen?’, ‘Hoe ga ik dat aanpakken?’, ‘Ik ga aan de slag’ en ‘Ik kijk het na: wat vind ik ervan?’).


De training bestaat uit 10 sessies, dit is inclusief een introductie en een afsluiting. In de 8 inhoudelijke sessies wordt aan iedere fase 2 sessies besteed. In elke sessie is de structuur hetzelfde: eerst gaat uw kind aan de slag in een werkboek met niet-schoolse oefeningen, daarna wordt gebruik gemaakt van spelmateriaal. Ouders en school worden ook actief bij deze training betrokken, zodat zij ook bekend raken met de methode en dit op elkaar kunnen afstemmen. De training is met name geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

 

Aanmelden voor training van de Werkhouding

Wilt u uw kind aanmelden voor de Werkhoudingstraining? Neem contact op met Praktijk Rood.

Mindfulnesstraining

Mindfulnesstraining in Amsterdam-Noord

Door middel van een mindfulnesstraining ontwikkel je vaardigheden om stressprikkels eerder en beter op te vangen. Je leert anders omgaan met patronen van gedachten die niet behulpzaam zijn.

 

Effecten die kunnen optreden:

* Vermindering van stress;

* Beter om kunnen gaan met stressvolle gebeurtenissen;

* Vermindering van lichamelijke en/of psychische klachten;

* Betere kwaliteit van leven;

* Toename van zelfvertrouwen;

* Beter kunnen ontspannen;

* Herkenning van patronen;

* Meer balans in het leven.

 

Hoe ziet een mindfulnesstraining eruit?

Een mindfulnesstraining bij Praktijk Rood kun je individueel of in een groep volgen. Deelnemers krijgen o.a:

* Een uitgebreid werkboek met opdrachten en materiaal om ook thuis te kunnen oefenen;

* Begeleide aandachtsoefeningen;

* Oefeningen om het bewustzijn in het dagelijkse leven te vergroten;

* Oefeningen gericht op het anders omgaan met stress, pijn, vermoeidheid en lastige emoties;

* Theorie over de omgang met stress;

* Individuele aanwijzingen.

 

Aanmelden voor training Mindfulness

Voor zowel een individuele als een groepstraining kan men zich elk moment aanmelden bij Praktijk Rood.

Bent u 18 jaar of ouder en wilt u meedoen met de training Mindfulness, neem contact op met Praktijk Rood!

Cogmed Werkgeheugentraining

Cogmed Werkgeheugentraining 

 

De Cogmed Werkgeheugentraining is een intensieve training die voor een belangrijk deel thuis via de computer kan worden gedaan. De training heeft als doel het verbeteren van het werkgeheugen en functies die daarmee te maken hebben, bijvoorbeeld de concentratie en de planningsvaardigheden. Aangezien bij veel stoornissen het werkgeheugen vaak minder goed functioneert, is deze training een goede aanzet om deze basisfunctie grotendeels te herstellen. Er zijn drie versies beschikbaar:

 • Cogmed QM: voor volwassenen;
 • Cogmed RM: voor kinderen/jongeren tussen 7-17 jaar;
 • Cogmed JM: voor kinderen van 3-7 jaar.

 

De training kan worden gedaan wanneer er sprake is van werkgeheugenproblemen. Vaak uit dit zich in concentratieproblemen, maar ook in bijvoorbeeld problemen met het rekenen of het begrijpend lezen. Wanneer wordt besloten om te starten met de Cogmed training dan wordt er vooraf een planning gemaakt. De training wordt 5 weken lang, 5 dagen per week, ongeveer 30-45 minuten per dag thuis achter de computer gedaan.

Op de achtergrond is een trainer van praktijk Rood aanwezig, die de resultaten in de gaten houdt. Daarnaast is er ééns per week contact tussen de trainer en uw kind.

 

Neem contact met ons op als u denkt dat uw kind moeilijkheden heeft met het werkgeheugen!
 

Training Zelfbeeld en Zelfvertrouwen

Zelfbeeld en Zelfvertrouwen

 

Iedereen denkt wel eens negatief over zichzelf, dat is normaal. Maar als uw kind vaak denkt dat hij of zij niet goed genoeg is en daardoor slecht in zijn of haar vel zit, is het tijd om er wat aan te doen.

 

Deze zelfbeeldtraining helpt kinderen meer zelfvertrouwen te krijgen.

 

De zelfbeeldtraining

Deze training is bedoeld voor kinderen die negatief over zichzelf denken en oordelen en minder goed in staat zijn deze gedachten en oordelen te relativeren.

Uw kind leert meer oog te krijgen voor zijn of haar positieve kanten. Het doel is te komen tot een meer realistische beschrijving van zichzelf. Hiermee gaat uw kind veel oefenen, op de praktijk maar ook buiten de praktijk.

 

Denkt u dat uw kind een negatief zelfbeeld heeft en dit hem of haar in de weg staat? Neem dan contact met ons op!

 

 

Brugklas training Amsterdam

Brugklas voorbereiding en begeleiding in Amsterdam

 

Opzien tegen een nieuwe school dat zal iedere aanstaande brugklasser wel herkennen. Je laat de vertrouwde basisschool achter je en begint aan een nieuwe school. De spanning die bij zo’n nieuwe situatie hoort is dan ook normale spanning. Daar hoef je echt geen cursus voor te volgen.

‘Plezier op School’ is een cursus voor aanstaande brugklassers voor wie de overgang naar de middelbare school juist extra spannend is.

Voor wie is de cursus 'Plezier op school'?

Deze cursus is met name bedoeld voor kinderen die:

 • weinig zelfvertrouwen hebben;
 • erg verlegen of onzeker zijn;
 • geen of weinig vrienden hebben;
 • niet voor zichzelf durven op te komen;
 • weinig weerbaar zijn;
 • worden buitengesloten;
 • vaak alleen staan;
 • vaker gepest worden.

Vaak herhalen deze problemen zich in het voortgezet onderwijs, ondanks de nieuwe klas waar kinderen in terecht zijn gekomen. Juist een nieuwe school biedt echter ook nieuwe kansen, vooral als een kind geholpen wordt om op een betere manier met anderen en met moeilijke situaties om te gaan. Het maken van een goede start is daarbij belangrijk.

Wat is het doel van de cursus?

Doel van de zomercursus is dan ook de deelnemers te helpen straks met meer plezier en zelfvertrouwen naar de brugklas te laten gaan. De zomercursus wordt speciaal in de laatste week van de zomervakantie vóór het brugklasjaar gegeven, omdat de kinderen dan een echte nieuwe start kunnen maken.

Training Leren Leren

Training Leren Leren

 

De training Leren Leren geeft kinderen inzicht in hun leerstrategie en in hun sterke en zwakkere kanten. Het reikt handvatten aan voor makkelijker en effectiever leren. Niet alleen de resultaten zullen verbeteren, maar ook het plezier in school en leren in het algemeen wordt vergroot.

Een gegeven waar men een leven lang profijt van heef!

 

Overgang van basisschool naar middelbare school

De overgang van de basis naar de middelbare school is vaak groot. Deze training kan de stap kleiner maken. Kinderen leren omgaan met nieuwe vakken, leren plannen en organiseren, leren hoe huiswerk te maken. Ook leren ze omgaan met tijd en inschattingen maken en krijgen ze meer inzicht in hun eigen meest effectieve manier van leren. 

 

Voor wie is de Leren Leren training geschikt

De training is geschikt voor basisschool jongeren (groep 7 en 8) als voorbereiding om te leren omgaan met alle verschillende facetten van het leren in het hier en nu en voor de toekomst. Voor scholieren die reeds op de middelbare school onderwijs volgen is het geschikt voor diegene die leren een uitdaging vinden en tegen problemen aanlopen.

 

Wat leert uw kind in deze training:

 • Bedenken wat men wil leren.
 • Het plannen en organiseren van huiswerk.
 • Op een handige manier informatie onthouden en reproduceren.
 • Hoe uw kind zich gemakkelijker kan concentreren.
 • Waarom en hoe hij of zij kan leren.
 • Wat uw kind nodig heeft om leren leuk te vinden.
 • Inzicht krijgen in waarom het tot dusver niet goed lukte om te leren.
 • Manieren om faalangst te overwinnen.
 • Heel veel tips, trucs, oefeningen en onderzoeken.

 

De training Leren Leren wordt bij Praktijk Rood individueel gegeven.

U kunt uw kind hier aanmelden.

 

 

Begeleiding bij Hoogbegaafdheid

Begeleiding: bij welke vragen?                                                         

Praktijk Rood biedt begeleiding bij problemen die voortkomen uit het hoogbegaafd zijn van uw kind. 

Geschat wordt dat in Nederland 20 tot 50% van de hoogbegaafde kinderen problemen ervaart. Dit gaat dan met name om de volgende aspecten:

 • Onderpresteren en motivatieverlies
 • Onzekerheid of faalangst
 • Extreem perfectionisme
 • Negatief zelfbeeld
 • Moeite in sociale omgang
 • Moeite met stress en emoties om te gaan
 • Geen goede leer- en werkstrategieën gebruiken
 • Gedragsproblemen

 

Om verschillende redenen kan overwogen worden om te starten met een begeleidingstraject bij Praktijk Rood.

Voorbeelden van doelen waaraan in de begeleiding gewerkt kan worden zijn:
- Het verbeteren van het welzijn van uw kind (uw kind geeft aan gelukkig te zijn met de manier waarop zijn of haar leven gaat).
- Bewuster zijn van zichzelf en zijn/haar eigen mindset en op welke manier zijn/haar eigen (positieve en negatieve) gedachten dit kunnen      beïnvloeden.
- Begrijpen wat zijn/haar hoogbegaafdheid voor hem/haar betekent.
- Zich competent kunnen voelen (omgaan met faalangst en perfectionisme)
- Uitdagingen aan durven gaan.
- Verbeteren van de schoolse motivatie.
- Frustraties durven uiten/behoeften durven uitspreken.
- Sterker in zijn/haar schoenen staan, voor zichzelf opkomen.
- Realistische verwachtingen hebben over zichzelf en zijn/haar omgeving.
- Omgang met negatieve gedachten en zorgen. 
- ‘Leren leren’ door het ontdekken van verschillende leerstrategieën en begeleiding bij plannen van huiswerk.
- Het leren aanpakken van een taak (structuur aanbrengen in manier van werken).
 

Elk kind is anders, we bekijken samen met ouders, school en uw kind wat u, school en uw kind nodig heeft. De inhoud, intensiteit en duur van een begeleidingstraject is van veel factoren afhankelijk.

 

Begeleiding voor op school

Het zou kunnen gaan om een coachingtraject met de nadruk op school, waarin ouders en school begeleid worden door één van onze hoogbegaafdheids specialisten. We kunnen bijvoorbeeld samen kijken naar waar een docent tegenaan loopt, Praktijk Rood biedt handelingsgerichte adviezen en kan adviseren over verbeteringen binnen het huidig onderwijs van uw kind of bijvoorbeeld een gericht plaatsingsadvies geven (welke school past het best?). Indien van toepassing kunnen we ingaan op compacten of verrijken van de lesstof, al dan niet versnellen (klas overslaan) en over specifieke onderwijsmogelijkheden.

Gedurende dit traject vervult de psycholoog ook de rol als 'sparringspartner'. In het huidige onderwijs met volle klassen (25 á 30 kinderen) kan het voor een docent moeilijk zijn om een aangepast lesrooster te verzorgen. In een dergelijk traject wordt dan samen gekeken waar een docent tegenaan loopt en zal de psycholoog de docent waar nodig (bij)sturen.


Individuele begeleiding of begeleiding voor thuis

Een andere mogelijkheid is om een coachingstraject te starten met name op de thuissituatie of individueel aan uw kind. In een eerste gesprek wordt de huidige situatie van het kind beschreven en zal er door de ouders en uw kind een beeld worden geschetst van de moeilijjkheden waar uw kind tegenaan loopt. Samen met Praktijk Rood wordt er dan bekeken hoe men kan anticiperen om zodoende het welbevinden van zowel het kind als die van de zijn/haar (directe) omgeving te verbeteren.

Bij alle vormen van begeleiding zal er gezamenlijk met ouders, school en uw kind een behandelplan worden opgesteld. 
 

Heeft u hierover vragen? Neem contact met ons op!

Faalangst training

Faalangst training

Heeft uw kind last van hevige stress bij proefwerken, blackouts bij overhoringen of te weinig zelfvertrouwen? Bloost uw kind erg snel, heeft hij of zij vaak klamme en/of trillende handen en stem, geen eetlust meer, buikpijn of slaapt hij of zij slecht door piekeren of angst?


Gemiddeld heeft 10% van alle kinderen last van faalangst of een verminderd zelfvertrouwen. De kans is groot dat deze angst niet alleen thuis in de weg zit. Deze angsten hebben namelijk vaak tot gevolg dat kinderen op school onder hun niveau presteren. Om dit tegen te gaan en te behandelen is het mogelijk een training te volgen bij Praktijk Rood. Dit kan in een groep of individueel en helpt kinderen om effectief hun angsten te overwinnen en meer zelfvertrouwen te krijgen.

Wat gebeurt er binnen de Training Faalangst

Tijdens deze training leert men meer inzicht te krijgen in de lichamelijke reacties en negatieve gedachten bij stressvolle situaties, zoals een repetitie of spreekbeurt. Met deze nieuwe inzichten kan uw kind meer grip krijgen op wat er in zijn of haar lijf en hoofd gebeurt als hij of zij zenuwachtig wordt of angst voelt opkomen.

Aanmelden voor training Faalangst

Wilt u uw kind aanmelden voor de training Faalangst? Neem contact op met Praktijk Rood.