Behandelaanbod Praktijk Rood

 

De behandelingen bij Praktijk Rood, Expertisecentrum voor Kind en Jeugd zijn gericht op leer- en gedragsproblematiek, opvoed- en gezinsproblematiek. Praktijk Rood biedt gericht onderzoek en hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders.

Begeleiding bij AD(H)D en autisme

De eerste stap in de begeleiding bij kinderen met ADHD en/of autisme is psycho-educatie. Bij psycho-educatie wordt meer uitleg gegeven over wat ADHD en/of autisme is, wat sterke kanten en valkuilen kunnen zijn en welke behandelmogelijkheden er zijn. Aan kinderen kan individueel psycho-educatie geboden worden. Voor kinderen met ADHD in de basisschoolleeftijd bieden wij ook psycho-educatie in een groep aan, gebruik makend van het protocol Ferry Ferrari (Ehrlich & Hilbers, 2018).

Voor ouders vindt de psycho-educatie meestal plaats tijdens drie ouderavonden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt meer uitleg gegeven over ADHD of autisme, kunnen ervaringen met andere ouders gedeeld worden en is er veel ruimte voor interactie.

Na de psycho-educatie zal per persoon en in overleg gekeken worden welke hulp het meest passend is. Er kan ondersteuning geboden worden bij hoe het beste met ADHD en/of autisme om te gaan. Bij de begeleiding van jongeren met ADHD wordt vaak gebruik gemaakt van het Zelf Plannen-protocol (Kuin, Boyer & van der Oord, 2013), dat waar nodig individueel wordt aangepast en afgestemd. Ook kan overwogen worden een werkgeheugentraining in te zetten (voor meer informatie, zie Cogmed werkgeheugentraining).  

Voor eventuele behandeling met medicatie, werkt Praktijk Rood samen met de kinderartsen uit het BovenIJ Ziekenhuis.

Heb je vragen hierover? Neem contact met ons op!

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie

 

Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat wat we denken van invloed is op wat we voelen en op wat we doen. Zo kunnen negatieve gedachten die een kind heeft over zichzelf, psychische problemen veroorzaken of versterken. Als je als kind bijvoorbeeld denkt ‘ze vinden me vast dom als ik om hulp vraag’ voelt hij of zij zich angstig en onzeker en kiest hij of zij ervoor om de hulp niet te vragen.

Werken aan het gedrag

Binnen de Cognitieve Gedragstherapie staat het veranderen van het gedrag van een kind centraal. Hoe iemand doet bepaalt namelijk ook hoe iemand zich voelt. Als een kind bang is bijvoorbeeld om hulp te vragen, dan zal het er voor kiezen om dit niet te doen. Dit vermijden zorgt er op korte termijn voor dat een kind minder bang is. Op de lange termijn zorgt het er voor dat de angst kan blijven bestaan en zelfs groter kan worden. In gedragstherapie leren we kinderen stapje voor stapje te doen waar ze bang voor zijn. Door met dit nieuwe gedrag te gaan oefenen ontstaan er nieuwe gedachtenpatronen en andere gevoelens. Een kind kan gaan ervaren dat wanneer hij of zij hulp vraagt, niemand hem of haar dan gek of raar vindt, maar juist graag wil helpen.

Werkwijze cognitieve gedragstherapie

Door middel van cognitieve gedragstherapie zal de therapeut met uw kind nagaan welke negatieve gedachten en/of ideeën hij of zij heeft over zichzelf en anderen. Er wordt bekeken of deze wijze van denken eigenlijk wel klopt. De therapeut zal uw kind aanleren om de negatieve gedachten te vervangen door meer positieve en helpende gedachten. Hiervoor worden specifieke oefeningen en technieken gebruikt. Daarnaast krijgt uw kind ook regelmatig huiswerkopdrachten mee. Door het anders leren denken, veranderen de gevoelens en het gedrag van uw kind ook in positieve zin. De klachten nemen hierdoor af.

Cognitieve gedragstherapie kan zowel de manier van denken van uw kind beïnvloeden, als de manier van gedragen. Soms zal de nadruk in de therapie meer liggen op het denken en soms meer op het doen.

 

 

 

 

Trauma bij kinderen en jongeren

Wanneer je last houdt van de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis, bijvoorbeeld een ernstig verkeersongeval of als je slachtoffer/getuige van geweld bent, kan er sprake zijn van trauma. Klachten die hierbij passen zijn het opnieuw beleven van de gebeurtenis, prikkelbaarheid, vermijding en nachtmerries. Bij Praktijk Rood bieden wij verschillende mogelijkheden aan om trauma te behandelen.

 • EMDR

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een bewezen effectieve behandelmethode voor trauma. Bij EMDR wordt je gevraagd aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Je wordt gevraagd de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Dit gebeurt in combinatie met afleiding, zoals tikjes, een koptelefoon of een lampje dat je moet volgen. Dit wordt herhaald totdat je geen nare gevoelens en gedachten meer hebt bij de gebeurtenis.

 • Schrijftherapie (WRITEjunior)

Een andere bewezen effectieve manier om trauma te behandelen is middels schrijftherapie. Bij Praktijk Rood wordt veelal gewerkt met het WRITEjunior protocol. Dit is een methode waarbij je samen met de therapeut jouw verhaal opschrijft. In meerdere sessies worden zowel het trauma opgeschreven, als nieuwe manieren om tegen de ingrijpende gebeurtenis aan te kijken. Uiteindelijk houd je een “boek” over, dat een belangrijk document is om later nog eens na te lezen of te delen met belangrijke anderen, zoals je ouders.

 • Imaginaire exposure en rescripting

Imaginaire exposure en rescripting zijn technieken afkomstig uit de cognitieve gedragstherapie. Het verhaal van de ingrijpende gebeurtenis wordt tot in detail besproken (en eventueel opgeschreven). Aan de hand hiervan word je gestimuleerd de ingrijpende gebeurtenis herhaaldelijk en langdurig her te beleven. Vaak wordt een audio-opname gemaakt, die je dagelijks moet beluisteren. Regelmatige en langdurige blootstelling aan de ingrijpende gebeurtenis zal leiden tot een afname van angst en bijstelling van niet-helpende gedachten. Bij imaginaire rescripting wordt steeds een deel van de herinnering opgeroepen om de betekenis van de gebeurtenis te veranderen. Het geeft ook de mogelijkheid om gevoelens, behoeften en acties te uiten die op het moment van de gebeurtenis onderdrukt moesten worden. Met behulp van rescripting wordt de gebeurtenis “herschreven” en wordt ingebeeld hoe je zou willen dat de gebeurtenis afloopt.

Wil je jezelf/kind aanmelden voor traumabehandeling? Neem dan contact op met Praktijk Rood.

E-Health / Internettherapie

E-Health / Internettherapie

 

Wij bieden ook zogenaamde ‘blended’ behandelingen aan via het E-health platform ‘Minddistrict’. Dit betekent dat wij onze gesprekken op onze locaties ook kunnen afwisselen en aanvullen met online behandelmodules. Vaak gebruiken we deze manier om huiswerk klaar te zetten, oefeningen aan te vullen maar ook is het mogelijk om op deze manier via 'Skype' op afstand begeleiding te krijgen of een training te doen.

Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen!

Dyslexiebehandeling

Binnen onze dyslexiebehandelingen wordt aan drie pijlers gewerkt:

 • Het lezen en spellen
 • De mogelijke compensaties en dispensaties op school
 • Leren omgaan met (de gevolgen van) dyslexie

Er wordt gebruik gemaakt van een methode die zoveel mogelijk aansluit bij de spellingmethode van de school. In de behandeling worden motiverende en aantrekkelijke materialen ingezet.

Bij Praktijk Rood bieden wij zowel vergoede als particuliere dyslexiebehandelingen. De behandelsessies vinden wekelijks op de praktijk plaats, waarbij ouders worden aangemoedigd aan het eind van een sessie aanwezig te zijn. Na elke sessie wordt huiswerk meegegeven. Van ouders wordt verwacht dat zij meerdere keren per week met hun kind oefenen. Ook betrekken wij de school bij onze behandelingen.

Coaching jongeren

Coaching

 

Jongeren zitten in een dynamische levensfase: veel verandert en de mogelijkheden nemen toe, maar ook de eisen worden zwaarder. Het is normaal dat deze fase gepaard gaat met goede en slechte momenten. Soms gaat het echter te lang of op veel gebieden niet zo goed. Belangrijke momenten zoals de overstap naar de middelbare school, een andere opleiding, stage of het aangaan van nieuwe vriendschappen verlopen bijvoorbeeld lastiger dan verwacht. Coaching kan dan helpen om de gewenste steun en begeleiding te bieden.
 

Wat kan uw kind verwachten?

In het eerste contact maakt uw kind kennis met de coach. Uw kind mag zijn of haar ouders of iemand anders meenemen. De coach gaat in gesprek over hetgeen waar uw kind aan wil werken en samen wordt er een eerste plan gemaakt. Hierna zal het coaching traject van start gaan.

De invulling van het plan is afhankelijk van de wensen die uw kind heeft. Er wordt meestal gepraat, waarbij veel aandacht is voor praktische zaken en motivatie. Soms wordt er gewerkt met vragenlijsten om uw kind beter inzicht te geven in zichzelf of geeft de coach huiswerkopdrachten, tips en trucs. Doordat de coach meedenkt en als klankbord dient voor uw kind ligt de kracht van coaching in het activeren van uw kind om zelfstandig de doelen te bereiken. 
 

AD(H)D en coaching

Wanneer er sprake is van AD(H)D kan ook een praktijkgerichte en op gedragstherapeutische principes gebaseerd coachingsprogramma aangeboden worden. Dit programma is geschikt voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar en richt zich op een brede range aan AD(H)D gerelateerde problematiek in de thuis- en schoolsituatie.

Coaching bij AD(H)D helpt kinderen inzichtelijk te maken op welke gebieden zij vastlopen of problemen ervaren. In individuele behandelsessies wordt psycho-educatie aangeboden waarin meer achtergrondinformatie gegeven wordt over AD(H)D en daarnaast nieuwe gedragsstrategieën inzichtelijk gemaakt worden. De training richt zich ook op het voorkomen van toekomstige problemen, door middel van een stapsgewijs opgebouwd programma.
 

Contact met de ouders en school

Ouders zullen op de hoogte gesteld worden van de gemaakte vorderingen. Daarnaast zou overleg met school ook bij kunnen dragen aan het coaching traject. Besluiten hierover zullen altijd in overleg met u en uw kind genomen worden. 

 


 

Powercoaching jongeren met ADD/ADHD

Powercoaching is een praktijkgericht en op gedragstherapeutische principes gebaseerd coachingsprogramma voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met ADD/ADHD. Het programma richt zich op een brede range aan ADD/ADHD gerelateerde problematiek in de thuis- en schoolsituatie en in de vrije tijd.

Powercoaching helpt jongeren inzichtelijk te maken op welke gebieden zij vastlopen of problemen ervaren. In individuele behandelsessies krijgt uw jongere psycho-educatie en leert hij of zij nieuwe gedragsstrategieën aan om met deze problemen om te gaan. De training richt zich ook op het voorkomen van toekomstige problemen, door middel van een stapsgewijs opgebouwd programma.

Praktische informatie

Uw jongere komt 1x per week of 1x per 2 weken naar de praktijk. Het aantal sessies is afhankelijk van de moeilijkheden en modules die doorlopen worden met uw jongere.

Training werkhouding bij kinderen en jongeren

Een training om de werkhouding te verbeteren

 

Heeft uw kind moeite met de concentratie? Planningsmoeilijkheden? Weet uw kind vaak niet hoe hij/zij te werk moet gaan? Dan is de werkhoudingstraining een goede training voor uw kind.

Training van de werkhouding

De werkhoudingstraining is een door Praktijk Rood ontwikkeld programma, waarbij uw kind een methode wordt aangeleerd waarmee het zijn of haar eigen werkhouding kan leren (bij)sturen. Uw kind leert zichzelf met deze training strategieën aan waarmee het schoolse, maar ook alledaagse problemen kan oplossen. Het maakt hem of haar bewust van eigen sterke en minder sterke kanten en hoe hiermee om te gaan. De methode is gebaseerd op de 4 fasen van Meichenbaum (‘Wat moet ik doen?’, ‘Hoe ga ik dat aanpakken?’, ‘Ik ga aan de slag’ en ‘Ik kijk het na: wat vind ik ervan?’).


De training bestaat uit 10 sessies, dit is inclusief een introductie en een afsluiting. In de 8 inhoudelijke sessies wordt aan iedere fase 2 sessies besteed. In elke sessie is de structuur hetzelfde: eerst gaat uw kind aan de slag in een werkboek met niet-schoolse oefeningen, daarna wordt gebruik gemaakt van spelmateriaal. Ouders en school worden ook actief bij deze training betrokken, zodat zij ook bekend raken met de methode en dit op elkaar kunnen afstemmen. De training is met name geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

 

Aanmelden voor training van de Werkhouding

Wilt u uw kind aanmelden voor de Werkhoudingstraining? Neem contact op met Praktijk Rood.

Mindfulnesstraining

Mindfulness is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en heeft haar wortels in oosterse tradities en westerse psychologie. Binnen Praktijk Rood wordt mindfulness aangeboden voor kinderen en jongeren. Door het beoefenen van mindfulness kunnen kwaliteiten worden ontwikkeld als aandacht, concentratie, geduld, vriendelijkheid en verdraagzaamheid. Hierdoor leer je makkelijker omgaan met de diverse omstandigheden in je leven, met piekeren, snel afgeleid zijn, angst en onrust. Met verschillende oefeningen train je met een bewuste, niet-oordelende aandacht in het hier en nu te zijn, zonder iets te negeren, weg te drukken of je mee te laten slepen door sterke emoties of angstige gedachten. Hierdoor ontstaat een meer vriendelijke houding naar jezelf en naar anderen. Mindfulness is geschikt voor kinderen en jongeren die meer rust in hun hoofd willen ervaren, hun gevoelens beter willen leren begrijpen en die zich beter willen concentreren. Ook kan het helpen bij het vergroten van je zelfvertrouwen en het durven zijn zoals je bent. Mindfulness is ook geschikt voor kinderen en jongeren met ADHD en een autismespectrumstoornis. Het is hiervoor geen remedie, maar je leert hiermee wel beter omgaan met je klachten. De training is het meest effectief als er thuis ook regelmatig wordt geoefend.

Aanmelden voor mindfulnesstraining?

Je/je kind kan worden aangemeld bij Praktijk Rood.

 

Cogmed Werkgeheugentraining

Cogmed Werkgeheugentraining 

 

De Cogmed Werkgeheugentraining is een intensieve training die voor een belangrijk deel thuis via de computer kan worden gedaan. De training heeft als doel het verbeteren van het werkgeheugen en functies die daarmee te maken hebben, bijvoorbeeld de concentratie en de planningsvaardigheden. Aangezien bij veel stoornissen het werkgeheugen vaak minder goed functioneert, is deze training een goede aanzet om deze basisfunctie grotendeels te herstellen. Er zijn drie versies beschikbaar:

 • Cogmed QM: voor volwassenen;
 • Cogmed RM: voor kinderen/jongeren tussen 7-17 jaar;
 • Cogmed JM: voor kinderen van 3-7 jaar.

 

De training kan worden gedaan wanneer er sprake is van werkgeheugenproblemen. Vaak uit dit zich in concentratieproblemen, maar ook in bijvoorbeeld problemen met het rekenen of het begrijpend lezen. Wanneer wordt besloten om te starten met de Cogmed training dan wordt er vooraf een planning gemaakt. De training wordt 5 weken lang, 5 dagen per week, ongeveer 30-45 minuten per dag thuis achter de computer gedaan.

Op de achtergrond is een trainer van praktijk Rood aanwezig, die de resultaten in de gaten houdt. Daarnaast is er ééns per week contact tussen de trainer en uw kind.

 

Neem contact met ons op als u denkt dat uw kind moeilijkheden heeft met het werkgeheugen!
 

Training Zelfbeeld en Zelfvertrouwen

Zelfbeeld en Zelfvertrouwen

 

Iedereen denkt wel eens negatief over zichzelf, dat is normaal. Maar als uw kind vaak denkt dat hij of zij niet goed genoeg is en daardoor slecht in zijn of haar vel zit, is het tijd om er wat aan te doen.

 

Deze zelfbeeldtraining helpt kinderen meer zelfvertrouwen te krijgen.

 

De zelfbeeldtraining

Deze training is bedoeld voor kinderen die negatief over zichzelf denken en oordelen en minder goed in staat zijn deze gedachten en oordelen te relativeren.

Uw kind leert meer oog te krijgen voor zijn of haar positieve kanten. Het doel is te komen tot een meer realistische beschrijving van zichzelf. Hiermee gaat uw kind veel oefenen, op de praktijk maar ook buiten de praktijk.

 

Denkt u dat uw kind een negatief zelfbeeld heeft en dit hem of haar in de weg staat? Neem dan contact met ons op!

 

 

Brugklas training Amsterdam

Brugklas voorbereiding en begeleiding in Amsterdam

 

Opzien tegen een nieuwe school dat zal iedere aanstaande brugklasser wel herkennen. Je laat de vertrouwde basisschool achter je en begint aan een nieuwe school. De spanning die bij zo’n nieuwe situatie hoort is dan ook normale spanning. Daar hoef je echt geen cursus voor te volgen.

‘Plezier op School’ is een cursus voor aanstaande brugklassers voor wie de overgang naar de middelbare school juist extra spannend is.

Voor wie is de cursus 'Plezier op school'?

Deze cursus is met name bedoeld voor kinderen die:

 • weinig zelfvertrouwen hebben;
 • erg verlegen of onzeker zijn;
 • geen of weinig vrienden hebben;
 • niet voor zichzelf durven op te komen;
 • weinig weerbaar zijn;
 • worden buitengesloten;
 • vaak alleen staan;
 • vaker gepest worden.

Vaak herhalen deze problemen zich in het voortgezet onderwijs, ondanks de nieuwe klas waar kinderen in terecht zijn gekomen. Juist een nieuwe school biedt echter ook nieuwe kansen, vooral als een kind geholpen wordt om op een betere manier met anderen en met moeilijke situaties om te gaan. Het maken van een goede start is daarbij belangrijk.

Wat is het doel van de cursus?

Doel van de zomercursus is dan ook de deelnemers te helpen straks met meer plezier en zelfvertrouwen naar de brugklas te laten gaan. De zomercursus wordt speciaal in de laatste week van de zomervakantie vóór het brugklasjaar gegeven, omdat de kinderen dan een echte nieuwe start kunnen maken.

Training Leren Leren

Training Leren Leren

 

De training Leren Leren geeft kinderen inzicht in hun leerstrategie en in hun sterke en zwakkere kanten. Het reikt handvatten aan voor makkelijker en effectiever leren. Niet alleen de resultaten zullen verbeteren, maar ook het plezier in school en leren in het algemeen wordt vergroot.

Een gegeven waar men een leven lang profijt van heef!

 

Overgang van basisschool naar middelbare school

De overgang van de basis naar de middelbare school is vaak groot. Deze training kan de stap kleiner maken. Kinderen leren omgaan met nieuwe vakken, leren plannen en organiseren, leren hoe huiswerk te maken. Ook leren ze omgaan met tijd en inschattingen maken en krijgen ze meer inzicht in hun eigen meest effectieve manier van leren. 

 

Voor wie is de Leren Leren training geschikt

De training is geschikt voor basisschool jongeren (groep 7 en 8) als voorbereiding om te leren omgaan met alle verschillende facetten van het leren in het hier en nu en voor de toekomst. Voor scholieren die reeds op de middelbare school onderwijs volgen is het geschikt voor diegene die leren een uitdaging vinden en tegen problemen aanlopen.

 

Wat leert uw kind in deze training:

 • Bedenken wat men wil leren.
 • Het plannen en organiseren van huiswerk.
 • Op een handige manier informatie onthouden en reproduceren.
 • Hoe uw kind zich gemakkelijker kan concentreren.
 • Waarom en hoe hij of zij kan leren.
 • Wat uw kind nodig heeft om leren leuk te vinden.
 • Inzicht krijgen in waarom het tot dusver niet goed lukte om te leren.
 • Manieren om faalangst te overwinnen.
 • Heel veel tips, trucs, oefeningen en onderzoeken.

 

De training Leren Leren wordt bij Praktijk Rood individueel gegeven.

U kunt uw kind hier aanmelden.

 

 

Begeleiding bij Hoogbegaafdheid

Begeleiding: bij welke vragen?                                                         

Praktijk Rood biedt begeleiding bij problemen die voortkomen uit het hoogbegaafd zijn van uw kind. 

Geschat wordt dat in Nederland 20 tot 50% van de hoogbegaafde kinderen problemen ervaart. Dit gaat dan met name om de volgende aspecten:

 • Onderpresteren en motivatieverlies
 • Onzekerheid of faalangst
 • Extreem perfectionisme
 • Negatief zelfbeeld
 • Moeite in sociale omgang
 • Moeite met stress en emoties om te gaan
 • Geen goede leer- en werkstrategieën gebruiken
 • Gedragsproblemen

 

Om verschillende redenen kan overwogen worden om te starten met een begeleidingstraject bij Praktijk Rood.

Voorbeelden van doelen waaraan in de begeleiding gewerkt kan worden zijn:
- Het verbeteren van het welzijn van uw kind (uw kind geeft aan gelukkig te zijn met de manier waarop zijn of haar leven gaat).
- Bewuster zijn van zichzelf en zijn/haar eigen mindset en op welke manier zijn/haar eigen (positieve en negatieve) gedachten dit kunnen      beïnvloeden.
- Begrijpen wat zijn/haar hoogbegaafdheid voor hem/haar betekent.
- Zich competent kunnen voelen (omgaan met faalangst en perfectionisme)
- Uitdagingen aan durven gaan.
- Verbeteren van de schoolse motivatie.
- Frustraties durven uiten/behoeften durven uitspreken.
- Sterker in zijn/haar schoenen staan, voor zichzelf opkomen.
- Realistische verwachtingen hebben over zichzelf en zijn/haar omgeving.
- Omgang met negatieve gedachten en zorgen. 
- ‘Leren leren’ door het ontdekken van verschillende leerstrategieën en begeleiding bij plannen van huiswerk.
- Het leren aanpakken van een taak (structuur aanbrengen in manier van werken).
 

Elk kind is anders, we bekijken samen met ouders, school en uw kind wat u, school en uw kind nodig heeft. De inhoud, intensiteit en duur van een begeleidingstraject is van veel factoren afhankelijk.

 

Begeleiding voor op school

Het zou kunnen gaan om een coachingtraject met de nadruk op school, waarin ouders en school begeleid worden door één van onze hoogbegaafdheids specialisten. We kunnen bijvoorbeeld samen kijken naar waar een docent tegenaan loopt, Praktijk Rood biedt handelingsgerichte adviezen en kan adviseren over verbeteringen binnen het huidig onderwijs van uw kind of bijvoorbeeld een gericht plaatsingsadvies geven (welke school past het best?). Indien van toepassing kunnen we ingaan op compacten of verrijken van de lesstof, al dan niet versnellen (klas overslaan) en over specifieke onderwijsmogelijkheden.

Gedurende dit traject vervult de psycholoog ook de rol als 'sparringspartner'. In het huidige onderwijs met volle klassen (25 á 30 kinderen) kan het voor een docent moeilijk zijn om een aangepast lesrooster te verzorgen. In een dergelijk traject wordt dan samen gekeken waar een docent tegenaan loopt en zal de psycholoog de docent waar nodig (bij)sturen.


Individuele begeleiding of begeleiding voor thuis

Een andere mogelijkheid is om een coachingstraject te starten met name op de thuissituatie of individueel aan uw kind. In een eerste gesprek wordt de huidige situatie van het kind beschreven en zal er door de ouders en uw kind een beeld worden geschetst van de moeilijjkheden waar uw kind tegenaan loopt. Samen met Praktijk Rood wordt er dan bekeken hoe men kan anticiperen om zodoende het welbevinden van zowel het kind als die van de zijn/haar (directe) omgeving te verbeteren.

Bij alle vormen van begeleiding zal er gezamenlijk met ouders, school en uw kind een behandelplan worden opgesteld. 
 

Heeft u hierover vragen? Neem contact met ons op!

Faalangst training

Faalangst training

Heeft uw kind last van hevige stress bij proefwerken, blackouts bij overhoringen of te weinig zelfvertrouwen? Bloost uw kind erg snel, heeft hij of zij vaak klamme en/of trillende handen en stem, geen eetlust meer, buikpijn of slaapt hij of zij slecht door piekeren of angst?


Gemiddeld heeft 10% van alle kinderen last van faalangst of een verminderd zelfvertrouwen. De kans is groot dat deze angst niet alleen thuis in de weg zit. Deze angsten hebben namelijk vaak tot gevolg dat kinderen op school onder hun niveau presteren. Om dit tegen te gaan en te behandelen is het mogelijk een training te volgen bij Praktijk Rood. Dit kan in een groep of individueel en helpt kinderen om effectief hun angsten te overwinnen en meer zelfvertrouwen te krijgen.

Wat gebeurt er binnen de Training Faalangst

Tijdens deze training leert men meer inzicht te krijgen in de lichamelijke reacties en negatieve gedachten bij stressvolle situaties, zoals een repetitie of spreekbeurt. Met deze nieuwe inzichten kan uw kind meer grip krijgen op wat er in zijn of haar lijf en hoofd gebeurt als hij of zij zenuwachtig wordt of angst voelt opkomen.

Aanmelden voor training Faalangst

Wilt u uw kind aanmelden voor de training Faalangst? Neem contact op met Praktijk Rood.