Behandelaanbod Praktijk Rood

 

De behandelingen bij Praktijk Rood, Expertisecentrum voor Kind en Jeugd zijn gericht op leer- en gedragsproblematiek, opvoed- en gezinsproblematiek. Praktijk Rood biedt gericht onderzoek en hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders.

Begeleiding bij AD(H)D en autisme

Begeleiding bij AD(H)D en autisme

De eerste stap in de begeleiding bij kinderen met ADHD en/of autisme is psycho-educatie. Bij psycho-educatie wordt meer uitleg gegeven over wat ADHD en/of autisme is, wat sterke kanten en valkuilen kunnen zijn en welke behandelmogelijkheden er zijn. Aan kinderen kan individueel psycho-educatie geboden worden. Voor kinderen met ADHD in de basisschoolleeftijd bieden wij ook psycho-educatie in een groep aan, gebruik makend van het protocol Ferry Ferrari (Ehrlich & Hilbers, 2018).

Voor ouders vindt de psycho-educatie meestal plaats tijdens drie ouderavonden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt meer uitleg gegeven over ADHD of autisme, kunnen ervaringen met andere ouders gedeeld worden en is er veel ruimte voor interactie.

Na de psycho-educatie zal per persoon en in overleg gekeken worden welke hulp het meest passend is. Er kan ondersteuning geboden worden bij hoe het beste met ADHD en/of autisme om te gaan. Bij de begeleiding van jongeren met ADHD wordt vaak gebruik gemaakt van het Zelf Plannen-protocol (Kuin, Boyer & van der Oord, 2013), dat waar nodig individueel wordt aangepast en afgestemd. Ook kan overwogen worden een werkgeheugentraining in te zetten (voor meer informatie, zie Cogmed werkgeheugentraining).  

Voor eventuele behandeling met medicatie, werkt Praktijk Rood samen met de kinderartsen uit het BovenIJ Ziekenhuis.

Heb je vragen hierover? Neem contact met ons op!

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag van invloed op elkaar zijn. Binnen cognitieve gedragstherapie staat het veranderen van niet-helpende gedachten, gevoelens en gedragingen centraal. Er zal gekeken worden wat de belangrijkste aangrijpingspunten voor veranderingen zijn. Cognitieve gedragstherapie kan zowel jouw manier van denken beïnvloeden, als jouw manier van doen en voelen. Soms zal de nadruk in de therapie meer liggen op het denken, soms meer op het doen of voelen.

Gedragsverandering

Hoe iemand doet hangt samen met hoe iemand zich voelt. Als je bijvoorbeeld bang bent om hulp te vragen, dan zal je ervoor kiezen om dit niet te doen. Het vermijden zorgt er op korte termijn voor dat je minder bang bent. Op de lange termijn zorgt het er echter voor dat de angst blijft bestaan en zelfs groter kan worden. Met gedragstherapie leer je stapje voor stapje te doen waar je bang voor bent (dit noemen we ook wel exposure of blootstelling). Door met dit nieuwe gedrag te oefenen ontstaan nieuwe gedachtenpatronen en andere gevoelens. Je kan gaan ervaren dat wanneer je hulp vraagt, niemand je dan gek of raar vindt, maar juist graag wil helpen.

Gedachtenverandering

Wat we denken hangt ook samen met wat we voelen en met wat we doen. Als je last hebt van veel negatieve gedachten, kan cognitieve therapie passend zijn. Je zal samen met jouw therapeut nagaan welke negatieve gedachten en/of ideeën je hebt over jezelf, over anderen en over de wereld. Er wordt onderzocht in hoeverre deze wijze van denken eigenlijk klopt. Je krijgt oefeningen en technieken aangereikt om jouw negatieve gedachten te vervangen door meer positieve en helpende gedachten. Daarnaast krijg je regelmatig huiswerkopdrachten mee. Door anders te leren denken, veranderen jouw gevoelens en gedrag ook in positieve zin. Jouw klachten nemen hierdoor af.

Gevoelsverandering

Het gevoel is weer van invloed op gedachten en gedrag. Je leert middels ontspannings- en ademhalingsoefeningen hoe je rustiger kan worden in spanningsvolle situaties. Dit zal eerst tijdens de sessies worden geoefend en uiteindelijk steeds vaker buiten de sessies, zodat je leert om de vaardigheden toe te passen in spanningsvolle situaties in de dagelijkse praktijk. Zo leer je meer controle te hebben over jouw gevoelens.

 

 

 

Trauma bij kinderen en jongeren

Trauma bij kinderen en jongeren

Wanneer je last houdt van de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis, bijvoorbeeld een ernstig verkeersongeval of als je slachtoffer/getuige van geweld bent, kan er sprake zijn van trauma. Klachten die hierbij passen zijn het opnieuw beleven van de gebeurtenis, prikkelbaarheid, vermijding en nachtmerries. Bij Praktijk Rood bieden wij verschillende mogelijkheden aan om trauma te behandelen.

 • EMDR

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een bewezen effectieve behandelmethode voor trauma. Bij EMDR wordt je gevraagd aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Je wordt gevraagd de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Dit gebeurt in combinatie met afleiding, zoals tikjes, een koptelefoon of een lampje dat je moet volgen. Dit wordt herhaald totdat je geen nare gevoelens en gedachten meer hebt bij de gebeurtenis.

 • Schrijftherapie (WRITEjunior)

Een andere bewezen effectieve manier om trauma te behandelen is middels schrijftherapie. Bij Praktijk Rood wordt veelal gewerkt met het WRITEjunior protocol. Dit is een methode waarbij je samen met de therapeut jouw verhaal opschrijft. In meerdere sessies worden zowel het trauma opgeschreven, als nieuwe manieren om tegen de ingrijpende gebeurtenis aan te kijken. Uiteindelijk houd je een “boek” over, dat een belangrijk document is om later nog eens na te lezen of te delen met belangrijke anderen, zoals je ouders.

 • Imaginaire exposure en rescripting

Imaginaire exposure en rescripting zijn technieken afkomstig uit de cognitieve gedragstherapie. Het verhaal van de ingrijpende gebeurtenis wordt tot in detail besproken (en eventueel opgeschreven). Aan de hand hiervan word je gestimuleerd de ingrijpende gebeurtenis herhaaldelijk en langdurig her te beleven. Vaak wordt een audio-opname gemaakt, die je dagelijks moet beluisteren. Regelmatige en langdurige blootstelling aan de ingrijpende gebeurtenis zal leiden tot een afname van angst en bijstelling van niet-helpende gedachten. Bij imaginaire rescripting wordt steeds een deel van de herinnering opgeroepen om de betekenis van de gebeurtenis te veranderen. Het geeft ook de mogelijkheid om gevoelens, behoeften en acties te uiten die op het moment van de gebeurtenis onderdrukt moesten worden. Met behulp van rescripting wordt de gebeurtenis “herschreven” en wordt ingebeeld hoe je zou willen dat de gebeurtenis afloopt.

Wil je jezelf/kind aanmelden voor traumabehandeling? Neem dan contact op met Praktijk Rood.

Dyslexiebehandeling

Dyslexiebehandeling

Binnen onze dyslexiebehandelingen wordt aan drie pijlers gewerkt:

 • Het lezen en spellen
 • De mogelijke compensaties en dispensaties op school
 • Leren omgaan met (de gevolgen van) dyslexie

Er wordt gebruik gemaakt van een methode die zoveel mogelijk aansluit bij de spellingmethode van de school. In de behandeling worden motiverende en aantrekkelijke materialen ingezet.

Bij Praktijk Rood bieden wij zowel vergoede als particuliere dyslexiebehandelingen. De behandelsessies vinden wekelijks op de praktijk plaats, waarbij ouders worden aangemoedigd aan het eind van een sessie aanwezig te zijn. Na elke sessie wordt huiswerk meegegeven. Van ouders wordt verwacht dat zij meerdere keren per week met hun kind oefenen. Ook betrekken wij de school bij onze behandelingen.

Coaching jongeren

Coaching

 

Jongeren zitten in een dynamische levensfase: veel verandert en de mogelijkheden nemen toe, maar ook de eisen worden zwaarder. Het is normaal dat deze fase gepaard gaat met goede en slechte momenten. Soms gaat het echter te lang of op veel gebieden niet zo goed. Belangrijke momenten zoals de overstap naar de middelbare school, een andere opleiding, stage of het aangaan van nieuwe vriendschappen verlopen bijvoorbeeld lastiger dan verwacht. Coaching kan dan helpen om de gewenste steun en begeleiding te bieden.

Wat kan uw kind verwachten?

In het eerste contact maakt uw kind kennis met de coach. Uw kind mag zijn of haar ouders of iemand anders meenemen. De coach gaat in gesprek over hetgeen waar uw kind aan wil werken en samen wordt er een eerste plan gemaakt. Hierna zal het coaching traject van start gaan.

De invulling van het plan is afhankelijk van de wensen die uw kind heeft. Er wordt meestal gepraat, waarbij veel aandacht is voor praktische zaken en motivatie. Soms wordt er gewerkt met vragenlijsten om uw kind beter inzicht te geven in zichzelf of geeft de coach huiswerkopdrachten, tips en trucs. Doordat de coach meedenkt en als klankbord dient voor uw kind ligt de kracht van coaching in het activeren van uw kind om zelfstandig de doelen te bereiken. 

 

AD(H)D en coaching

Wanneer er sprake is van AD(H)D kan ook een praktijkgerichte en op gedragstherapeutische principes gebaseerd coachingsprogramma aangeboden worden. Dit programma is geschikt voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar en richt zich op een brede range aan AD(H)D gerelateerde problematiek in de thuis- en schoolsituatie.

Coaching bij AD(H)D helpt kinderen inzichtelijk te maken op welke gebieden zij vastlopen of problemen ervaren. In individuele behandelsessies wordt psycho-educatie aangeboden waarin meer achtergrondinformatie gegeven wordt over AD(H)D en daarnaast nieuwe gedragsstrategieën inzichtelijk gemaakt worden. De training richt zich ook op het voorkomen van toekomstige problemen, door middel van een stapsgewijs opgebouwd programma.

 

Contact met de ouders en school

Ouders zullen op de hoogte gesteld worden van de gemaakte vorderingen. Daarnaast zou overleg met school ook bij kunnen dragen aan het coaching traject. Besluiten hierover zullen altijd in overleg met u en uw kind genomen worden.

 


 

Werkhoudingstraining

Een training om de werkhouding te verbeteren

 

Heb je moeite met jouw concentratie? Planningsmoeilijkheden? Weet je vaak niet hoe je te werk moet gaan? Dan kan de werkhoudingstraining jou helpen.

Training van de werkhouding

De werkhoudingstraining is een door Praktijk Rood ontwikkeld programma, waarbij je een methode aanleert waarmee je jouw werkhouding kan leren (bij)sturen. Je leert jezelf met deze training strategieën aan waarmee je schoolse, maar ook alledaagse taken kunt aanpakken. Het maakt je bewust van jouw eigen sterke en minder sterke kanten en hoe hiermee om te gaan. De methode is gebaseerd op de vier fasen van Meichenbaum:

1. Wat moet ik doen?
2. Hoe ga ik dat aanpakken?
3. Ik ga aan de slag
4. Ik kijk het na: wat vind ik ervan?

De training bestaat uit 10 sessies, dit is inclusief een introductie en een afsluiting. In de acht inhoudelijke sessies worden aan iedere fase twee sessies besteed. In elke sessie is de structuur hetzelfde: eerst ga je aan de slag in een werkboek met niet-schoolse oefeningen, daarna wordt gebruik gemaakt van spelmateriaal. Ouders en school worden actief bij deze training betrokken, zodat zij ook bekend raken met de methode en dit op elkaar kunnen afstemmen. De training is met name geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

 

Aanmelden voor training van de Werkhouding

Wil je je kind aanmelden voor de werkhoudingstraining? Neem contact op met Praktijk Rood.

Mindfulnesstraining

Mindfulnesstraining

Mindfulness is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en heeft haar wortels in oosterse tradities en westerse psychologie. Binnen Praktijk Rood wordt mindfulness aangeboden voor kinderen en jongeren. Door het beoefenen van mindfulness kunnen kwaliteiten worden ontwikkeld als aandacht, concentratie, geduld, vriendelijkheid en verdraagzaamheid. Hierdoor leer je makkelijker omgaan met de diverse omstandigheden in je leven, met piekeren, snel afgeleid zijn, angst en onrust. Met verschillende oefeningen train je met een bewuste, niet-oordelende aandacht in het hier en nu te zijn, zonder iets te negeren, weg te drukken of je mee te laten slepen door sterke emoties of angstige gedachten. Hierdoor ontstaat een meer vriendelijke houding naar jezelf en naar anderen. Mindfulness is geschikt voor kinderen en jongeren die meer rust in hun hoofd willen ervaren, hun gevoelens beter willen leren begrijpen en die zich beter willen concentreren. Ook kan het helpen bij het vergroten van je zelfvertrouwen en het durven zijn zoals je bent. Mindfulness is ook geschikt voor kinderen en jongeren met ADHD en een autismespectrumstoornis. Het is hiervoor geen remedie, maar je leert hiermee wel beter omgaan met je klachten. De training is het meest effectief als er thuis ook regelmatig wordt geoefend.

Aanmelden voor mindfulnesstraining?

Je/je kind kan worden aangemeld bij Praktijk Rood.

 

Cogmed Werkgeheugentraining

Cogmed Werkgeheugentraining 

 

De Cogmed Werkgeheugentraining is een training die is ontwikkeld voor het verbeteren van het werkgeheugen en aanverwante functies, zoals de concentratie en de planningsvaardigheden. Het betreft een intensieve training die jij voornamelijk thuis via de computer doet. Er zijn drie versies beschikbaar:

 • Cogmed QM: voor volwassenen
 • Cogmed RM: voor kinderen/jongeren tussen 7-17 jaar
 • Cogmed JM: voor kinderen van 3-7 jaar

De training kan worden gedaan wanneer er sprake is van werkgeheugenproblemen. Vaak uit dit zich in concentratieproblemen, maar bijvoorbeeld ook in problemen met het rekenen of het begrijpend lezen.

Wanneer wordt besloten om te starten met de Cogmed Werkgeheugentraining dan wordt vooraf een planning gemaakt. In overleg wordt gekeken welke intensiteit van de training het beste bij jouw situatie past. Afhankelijk daarvan worden de duur van de training, lengte per sessie en aantal dagen per week bepaald. Op de achtergrond is een trainer van Praktijk Rood aanwezig, die de resultaten in de gaten houdt. Daarnaast is er een aantal keer contact tussen jou en de trainer.

Voor meer informatie over de Cogmed Werkgeheugentraining, zie: https://www.pearsonclinical.nl/cogmed.

Neem contact met ons op als je denkt dat je (kind) moeilijkheden hebt/heeft met het werkgeheugen en deze training passend zou kunnen zijn.

Zelfbeeldtraining

Zelfbeeldtraining

 

Iedereen denkt wel eens negatief over zichzelf, dat is normaal. Maar als je vaak denkt dat je niet goed genoeg bent en daardoor slecht in je vel zit, is het tijd om er wat aan te doen. Deze training is bedoeld voor kinderen die negatief over zichzelf denken en oordelen en minder goed in staat zijn deze gedachten en oordelen te relativeren.

 

De zelfbeeldtraining

Bij Praktijk Rood wordt voornamelijk gewerkt met een geprotocolleerde zelfbeeldtraining, gebaseerd op de Competitive Memory Training (COMET) (Kuin, 2014). Waar nodig worden individuele aanpassingen en aanvullingen gemaakt. Deze zelfbeeldtraining helpt jou meer zelfvertrouwen te krijgen en een positiever gevoel over jezelf te ontwikkelen. Je leert meer oog te krijgen voor jouw positieve kanten. Het doel is te komen tot een meer realistische beschrijving van jezelf. Hiermee ga je veel oefenen, op de praktijk maar ook daarbuiten.

Denk je dat je een negatief zelfbeeld hebt en dat dit jou in de weg staat? Neem dan contact met ons op!

 

 

Begeleiding bij hoogbegaafdheid

Begeleiding bij hoogbegaafdheid

Praktijk Rood biedt begeleiding bij problemen die voortkomen uit het hoogbegaafd zijn. Deze problemen kunnen samenhangen met de volgende aspecten:

 • Onderpresteren en motivatieverlies
 • Onzekerheid of faalangst
 • Extreem perfectionisme
 • Negatief zelfbeeld
 • Moeite in sociale omgang
 • Moeite met stress en emoties om te gaan
 • Geen goede leer- en werkstrategieën gebruiken
 • Gedragsproblemen

Om verschillende redenen kan overwogen worden om te starten met een begeleidingstraject bij Praktijk Rood. Voorbeelden van doelen waaraan in de begeleiding gewerkt kan worden zijn:

 • Bewuster zijn van jezelf en je mindset en op welke manier jouw eigen (positieve en negatieve) gedachten dit kunnen beïnvloeden
 • Begrijpen wat jouw hoogbegaafdheid voor jou betekent
 • Je competent kunnen voelen (omgaan met faalangst en perfectionisme)
 • Uitdagingen aan durven gaan
 • Frustraties durven uiten/behoeften durven uitspreken
 • Sterker in je schoenen staan, voor jezelf opkomen
 • Realistische verwachtingen hebben over jezelf en jouw omgeving
 • Omgang met negatieve gedachten en zorgen
 • Het leren aanpakken van een taak (structuur aanbrengen in je manier van werken)
    

Bij de begeleiding zal in overleg een behandelplan worden opgesteld. Hierin zal ook worden besproken op welke manier ouders en school betrokken worden.

Heb je vragen hierover? Neem contact met ons op!

Faalangsttraining

Faalangsttraining

Heb je last van hevige stress bij proefwerken, black-outs bij overhoringen of te weinig zelfvertrouwen? Bloos je erg snel, heb je vaak klamme en/of trillende handen en stem, geen eetlust meer, buikpijn of slaap je slecht door piekeren of angst?

Faalangst komt regelmatig bij kinderen en jongeren voor. Hierdoor kan je belemmerd worden op meerdere gebieden, onder andere op school, in sociaal contact, thuis en bij sportieve activiteiten. Praktijk Rood biedt een individuele training om beter te leren omgaan met faalangst en jouw zelfvertrouwen te vergroten. Er wordt bij Praktijk Rood gewerkt met verschillende methoden.

Wat gebeurt er binnen de Training Faalangst

Tijdens deze training leer je meer inzicht te krijgen in jouw lichamelijke reacties en negatieve gedachten bij stressvolle situaties, zoals een toets of spreekbeurt. Met deze nieuwe inzichten kan je meer grip krijgen op wat er in jouw lijf en hoofd gebeurt als je zenuwachtig wordt of angst voelt opkomen.

Aanmelden voor training Faalangst

Wil je je (kind) aanmelden voor een faalangsttraining? Neem contact op met Praktijk Rood.

 

Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is ontwikkeld door onder andere Steven Hayes, Kelly Wilson en Kirk Strosahl. Het is een praktische toepassing van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar hoe wij als mensen leren (relational frame theory) en ons gedragen en naar onze leergeschiedenis.

Wat gebeurt er binnen de Acceptance and Commitment Therapy

Binnen ACT gaan we ervan uit dat je in je leven zowel fijne als pijnlijke ervaringen hebt en je logischerwijs hier dus positieve en negatieve gevoelens en gedachten door hebt. Vaak proberen we als mens te leren van het verleden en de toekomst te voorspellen, zodat we mislukking en andere vervelende ervaringen kunnen voorkomen. Helaas kan ons brein hier flink in doorslaan en voor je het weet ben je aan het vechten tegen een onzichtbare vijand: men lijdt het meest, door het lijden dat men vreest...

Vechten tegen het onvermijdelijke kost niet alleen heel veel energie, het levert je op de lange termijn niets op. Beter is het om vaardigheden te ontwikkelen, die ervoor zorgen dat je in staat bent om te gaan met de moeilijke kanten van het leven, de angsten en de piekergedachten, die gaan over het verleden of de toekomst, los te laten.

ACT leert je dus om mee te bewegen met dat wat het leven biedt – fijn en minder/niet fijn – en zo psychologisch flexibel te zijn. Je leert vaardigheden aan, waarmee je meer energie en ruimte over houdt om te leven op een manier die voor jou persoonlijk belangrijk is. Bij Praktijk Rood wordt gewerkt met de methode Act4kids (Samsen & de Heus, 2017). ACT4kids leert kinderen hun hart te volgen en de hindernissen die ze daarbij tegenkomen, zoals verlies, falen, afwijzing of ongeluk te nemen zoals ze zijn. Je mag er zijn, wat je ook denkt, voelt of doet. Je bent al helemaal goed.