Coaching

 

Jongeren zitten in een dynamische levensfase: veel verandert en de mogelijkheden nemen toe, maar ook de eisen worden zwaarder. Het is normaal dat deze fase gepaard gaat met goede en slechte momenten. Soms gaat het echter te lang of op veel gebieden niet zo goed. Belangrijke momenten zoals de overstap naar de middelbare school, een andere opleiding, stage of het aangaan van nieuwe vriendschappen verlopen bijvoorbeeld lastiger dan verwacht. Coaching kan dan helpen om de gewenste steun en begeleiding te bieden.
 

Wat kan uw kind verwachten?

In het eerste contact maakt uw kind kennis met de coach. Uw kind mag zijn of haar ouders of iemand anders meenemen. De coach gaat in gesprek over hetgeen waar uw kind aan wil werken en samen wordt er een eerste plan gemaakt. Hierna zal het coaching traject van start gaan.

De invulling van het plan is afhankelijk van de wensen die uw kind heeft. Er wordt meestal gepraat, waarbij veel aandacht is voor praktische zaken en motivatie. Soms wordt er gewerkt met vragenlijsten om uw kind beter inzicht te geven in zichzelf of geeft de coach huiswerkopdrachten, tips en trucs. Doordat de coach meedenkt en als klankbord dient voor uw kind ligt de kracht van coaching in het activeren van uw kind om zelfstandig de doelen te bereiken. 
 

AD(H)D en coaching

Wanneer er sprake is van AD(H)D kan ook een praktijkgerichte en op gedragstherapeutische principes gebaseerd coachingsprogramma aangeboden worden. Dit programma is geschikt voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar en richt zich op een brede range aan AD(H)D gerelateerde problematiek in de thuis- en schoolsituatie.

Coaching bij AD(H)D helpt kinderen inzichtelijk te maken op welke gebieden zij vastlopen of problemen ervaren. In individuele behandelsessies wordt psycho-educatie aangeboden waarin meer achtergrondinformatie gegeven wordt over AD(H)D en daarnaast nieuwe gedragsstrategieën inzichtelijk gemaakt worden. De training richt zich ook op het voorkomen van toekomstige problemen, door middel van een stapsgewijs opgebouwd programma.
 

Contact met de ouders en school

Ouders zullen op de hoogte gesteld worden van de gemaakte vorderingen. Daarnaast zou overleg met school ook bij kunnen dragen aan het coaching traject. Besluiten hierover zullen altijd in overleg met u en uw kind genomen worden.