Privacy verklaring

Praktijk Rood neemt privacy serieus. Informatie verwerken en gebruiken wij op een veilige manier. In deze privacyverklaring staat omschreven waarvoor Praktijk Rood persoonsgegevens gebruikt en hoe er met die gegevens wordt omgegaan.

 

Uitgangspunt

Praktijk Rood stelt hoge eisen aan de kwaliteit van dienstverlening. Daarbij staat de cliënt centraal. Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke regels die door de overheid zijn opgesteld rond de uitoefening van ons beroep. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens over uw persoonlijke situatie en uw gezondheid.

 

Registratie van gegevens

Iedere organisatie is verplicht om correct met uw gegevens en/of de gegevens van uw kind om te gaan. Praktijk Rood registreert alleen gegevens die van belang zijn voor een goed verloop van het hulpverleningsproces en ten behoeve van de financiële administratie, conform de privacywet (AVG). Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders, tenzij dit noodzakelijk is. Indien gegevens toegankelijk zijn voor buitenstaanders, zullen wij met deze buitenstaanders altijd een verwerkersovereenkomst sluiten.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Rood verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Voor administratieve doeleinden en uitvoering van de behandelovereenkomst hebben wij een aantal persoonsgegevens nodig. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (indien relevant) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Verzekeringsgegevens
 • Medische– en gedragsgegevens
 • Contactgegevens van wettelijk vertegenwoordigers
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op deze website
 • Indien van toepassing: omschrijving en aard van incidenten.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de realisatie van de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld. Praktijk Rood verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de rechtsgrond ”toestemming van de betrokken persoon” en de rechtsgrond “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”.

 

Persoonsgegevens worden verwerkt indien en voor zover dit noodzakelijk is voor een goede behandeling van de betrokkene in het kader van de behandelingsovereenkomst. We verwerken persoonsgegevens van cliënten met de volgende doeleinden:

 • het bieden van ondersteuning bij diagnostiek, hulpvraagverheldering, zorgverlening en evaluatie van de zorg;
 • ondersteuning van het management van de organisatie, opdat een optimale en doelmatige inzet van medewerkers, middelen en financiën t.b.v. de ondersteuning/dienstverlening mogelijk wordt;
 • bijdragen in de verantwoording van de ondersteuning/zorg naar de betrokkene en/of diens wettelijk vertegenwoordiger;
 • het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole;
 • bijdragen in de externe verantwoording naar financiers (zorgverzekeraars), overheid (gemeenten) en anderen, voor zover hierop een wettelijke verplichting rust en het niet in strijd is met de beroepscode van de BIG-geregistreerde hoofdbehandelaars.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Rood neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Gegevens van cliënten worden geregistreerd via de software van Praktijkdiensten. Medewerkers van Praktijkdiensten kunnen bewerkingen op die gegevens uitvoeren in opdracht van Praktijk Rood, bijvoorbeeld voor het maken van facturen. Er is een wettelijk verplichte verwerkersovereenkomst afgesloten tussen Praktijkdiensten en Praktijk Rood. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Technische beveiligingsmaatregelen

 • up-to-date virusscanner
 • unieke inlogcodes en wachtwoorden voor systemen
 • beveiligde back-ups
 • firewalls
 • versleutelde websites d.m.v. SSL-certificaat

 

Organisatorische beveiligingsmaatregelen

 • medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 • laptop/computer nooit onbeheerd of in auto achterlaten
 • clean desk policy
 • zorgvuldig gebruik van usb-sticks
 • juiste manier van vernietiging oude documenten
 • geheimhoudingsverklaring is opgenomen in het arbeidscontract van de medewerkers

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) vereist, 20 jaar bewaard. Bij beëindiging van een overeenkomst worden de daarbij horende persoonsgegevens na 20 jaar verwijderd en vernietigd, tenzij het wettelijk verplicht of noodzakelijk voor een rechtsvordering is om dat niet te doen.

 

Andere gegevens, zoals het mail adres, foto’s, bankrekeningnummer, telefoonnummer, gegevens van contactpersonen, bewindvoerder, mentor, of curator en alle andere gegevens die wij van u hebben verwerkt en die niet met het dossier of de medicatieverstrekking van doen hebben, verwijderen wij na maximaal zes maanden tenzij er een grond is deze langer te bewaren, bijvoorbeeld in verband met een ingediende klacht, een calamiteit en/of een schadevordering, waarvoor deze gegevens noodzakelijk zijn.

 

Toestemming

Wij vragen uw toestemming door middel van het plaatsen van uw handtekening op het toestemmingsformulier en de behandelovereenkomst. U stemt dan in met de Algemene Voorwaarden, het Privacyreglement, het beroepsgeheim van onze medewerkers en de wettelijke regels over de omgang met uw gegevens. Tevens wordt hiermee uw toestemming gevraagd voor berichtgeving aan de verwijzer.​

 

Voor onze hulpverlening aan uw kind geldt dat Praktijk Rood van beide (gezag dragende) ouders schriftelijke toestemming nodig heeft. Voor jongeren vanaf 16 jaar heeft Praktijk Rood alleen toestemming nodig van de jongere zelf om gebruik te maken van onze hulpverlening. Uw toestemming voor de hulpverlening van Praktijk Rood aan uw kind geeft u door uw handtekening te plaatsen op het Plan van Aanpak.

 

Geheimhouding

Alle gegevens (van u en/of uw kind/jongere) worden vertrouwelijk behandeld. Zorgverleners en personeel hebben een geheimhoudingsplicht en mogen alleen in uw medisch dossier werken en uw gegevens bekijken indien dit nodig is voor hun taakuitoefening. Uw gegevens mogen niet zomaar doorgegeven worden aan anderen.

 

Als met toestemming van u door derden opdracht is gegeven om een rapport te maken, gaat het rapport naar de opdrachtgever, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. Een rapport mag alleen worden gegeven aan de instantie die de opdracht heeft gegeven, niet aan anderen. Er kunnen nog andere uitzonderingen zijn op de plicht tot geheimhouding, bijvoorbeeld bij een beslissing door de rechter.

 

​Dossier

In het dossier van u en/of uw kind/jongere verzamelen wij gegevens van u en/of uw gezinsleden voor zover nodig voor een goed verloop van het hulpverleningsproces. Dit betreffen, naast persoonsgegevens, gegevens over het verloop van de hulpverlening, zoals gespreksverslagen, het behandelplan, brieven en notities. Wanneer u en/of uw kind/jongere niet meer bij ons komt, sluiten wij het dossier. Zowel bij aanmelding als na afsluiten van de hulpverlening wordt de verwijzer op de hoogte gesteld, tenzij u hiertegen schriftelijk bezwaar maakt. Na afsluiting zijn wij wettelijk verplicht het dossier twintig jaar te bewaren en daarna te vernietigen. U kunt ons schriftelijk verzoeken het dossier eerder te vernietigen. Op deze regel zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het dossier in opdracht van de rechter tot stand is gekomen. 

 

Verstrekking aan derden

Praktijk Rood verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Praktijk Rood mag in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als u daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de school is uw toestemming nodig. Deze toestemming kunt u ook op een later moment intrekken. Gaat het echter om het doorgeven van gegevens binnen een team van hulpverleners dan is daarvoor geen afzonderlijke toestemming van de cliënt nodig. Ook voor het sturen van een rapport aan de opdrachtgever is geen afzonderlijke toestemming nodig.

 

Bepaalde gegevens kunnen op grond van een wettelijke plicht zonder toestemming worden verstrekt. Praktijk Rood stelt (verplicht) jaarlijks algemene geanonimiseerde gegevens ter beschikking aan landelijke en regionale koepelorganisaties ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, registraties en jaarverslagen. Daarnaast informeren wij de volgende organisaties:

 • De gemeente: indien noodzakelijk voor de financiering (NAW-gegevens);
 • De verwijzer: over de datum van aanvang en beëindiging van de hulp;
 • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: in geval van een calamiteit.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Rood en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Laat het ons schriftelijk weten als u daar gebruik van wilt maken. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

 

U heeft het recht om het dossier van u of uw kind/jongere in te zien indien u dat wenst. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult op verzoek aan uw hulpverlener binnen Praktijk Rood. Voor inzage van meer gegevens of van een afgesloten dossier kunt u een aparte afspraak maken met uw hulpverlener of één van onze medewerkers. U heeft recht op wijziging van uw persoonsgegevens indien deze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. In geval van een psychologisch rapport dat is aangevraagd door een externe opdrachtgever heeft u het recht dit te lezen voordat het naar de opdrachtgever wordt verstuurd.

 

Aan uw verzoek tot inzage, rectificatie en/of het verwijderen van uw persoonsgegevens voldoen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na uw verzoek. Er kunnen zwaarwegende gronden zijn waardoor wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, omdat deze bijvoorbeeld de privacy van anderen raakt, in dat geval zullen wij hierover met u in gesprek gaan.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Rood neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat Praktijk Rood daar tussen zit.

 

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Praktijk Rood gebruikt cookies alleen voor het behoud van gebruikersessies en het automatisch inloggen indien een sessie is verlopen. Praktijk Rood gebruikt nooit cookies voor marketing-doeleinden. Praktijk Rood deelt ook nooit cookies met andere websites.

Sessie-cookies

Met behulp van een zogeheten ‘sessie-cookie’ kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met een bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

 

Cookies uitschakelen

U kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kun u ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe u dit kunt instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als u cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de site.

 

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op.​​

 

Klachten

Als u vindt dat Praktijk Rood niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht bij ons in te dienen. Hoe dat in zijn werk gaat staat in onze klachtenregeling, deze kunt u op onze website vinden.

U kunt ook altijd een klacht indienen bij de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht indienen door gebruik te maken van het klachtenformulier van de Autoriteit Persoonsgegevens, deze treft u hier:

 

Gegevens van Praktijk Rood

Naam:                 Praktijk Rood B.V.

Kvk-nummer:      75581868

AGB-code:          94065538

Adres:                 Asterweg 4

                           1031 HN Amsterdam

E-mail:                info@praktijkrood.nl

Telefoon:            020-3038700

Website:              www.praktijkrood.nl